Mitä tietoa sosiaalihuollon asiakaskirjaukset tuovat kansallisen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen tueksi? Tällä hetkellä ei juuri mitään!

Edes eri sosiaalipalveluja saaneiden asiakkaiden kokonaismääristä tai asiakkaiden palveluiden tarpeista ei ole tarkkaa tietoa. Tietopohjassa on silloin merkittäviä aukkoja.

Rakenteinen kirjaaminen luo perustan luotettavalle tilastotiedolle. Tilastotietoa tarvitaan sosiaalipalveluiden kehittämiseksi. Sosiaalihuollon valtakunnalliset asiakirjarakenteet ovat valmistumassa, mutta mahdollisuudet rakenteiseen kirjaamiseen ovat vielä hyödyntämättä.

Pohjatyötä rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoon ja tiedonkeruun automatisointiin on tehty pitkäjänteisesti. Merkittävä muutos tapahtuu lähivuosina, kun asiakirjarakenteiden käytöstä on tulossa velvoittavaa. Rakenteiden tulee tällöin olla sosiaalihuollon ammattilaisten käytettävissä tietojärjestelmistä riippumatta.

Tietojen kirjaajasta tulee laadun mahdollistaja

Tietoaukkoja paikataan uuden sosiaalihuollon rekisterin avulla. Rekisteri perustuu asiakastietojen hyödyntämiseen toisiokäytössä. Tiedot on tallennettu Kanta-palveluihin kuuluvaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Arjen asiakastyötä kirjaava ammattilainen on tulevaisuudessa myös laadukkaan tiedon muodostaja. Tiedon laatuun on haastavaa vaikuttaa enää tiedon synty- ja kirjaamishetken jälkeen. Laadukas tieto on ajantasaista, oikeellista ja vertailtavaa.

Laadun varmistamiseksi ammattilainen tarvitsee toimivat kirjausohjeet ja kirjaamisvalmennusta.  Rakenteinen kirjaamistapa ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentaminen ovat toimijoille suuria muutoksia.

Kirjaamisosaamista on kehitettävä

Jatkossa jokaisen sosiaalihuollossa kirjauksia tekevän työntekijän työllä on merkitystä valtakunnallisen tietopohjan muodostumisessa. Seurantatieto koostuu suoraan sosiaalihuollon asiakkaasta ja palveluista kirjatuista tiedoista.

Kirjaamisasiantuntijoita organisaatioiden käyttöön on valmennettu vuosina 2015–2021 Kansa-koulu-hankkeissa. Viimeisin hanke on päättymässä, joten kansallinen ratkaisu kirjaamisosaamisen ylläpitoon tarvitaan pikaisesti. Kirjaamisvalmennuksen tulisi olla rakenteiltaan pysyvä ja kirjaamisosaamista kartuttava.

Kirjaamisosaamisen vahvistaminen kuuluu luontevasti hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden toimintaan. Valtakunnallisen ohjauksen ja ylläpidon lisäksi tarvitaan myös koordinoitua alueellista toimintaa. Tällä hetkellä organisaatioiden ja alueiden kirjaamisosaaminen vaihtelee.

Asiakkuus- ja päätöstiedot tietojohtamisen tukena

Sosiaalihuollon uusi rekisteri vastaa sote-tiedonhallinnan laajentuneisiin vaatimuksiin. Sitä valmistellaan osana Toivo-ohjelman Valtava-hanketta, jossa uudistetaan kansallista sote-tietotuotantoa ja sote-tietopohjaa.

Rekisteri kehittyy vaiheittain ja vuodesta 2023 lähtien kerätään sosiaalihuollon asiakkuus- ja päätöstietoja. Juuri nämä tiedot on tunnistettu tietojohtamisen kannalta tärkeiksi. Ensi vaiheessa tietoja kerätään sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston että erillisen tiedonkeruun kautta.

Rekisterin avulla saadaan kattava valtakunnallinen tilasto sosiaalihuollon asiakkaiden määristä eri palveluissa. Rekisteritiedoista voidaan tarkastella palveluiden kestoa ja monikäyttöä. Jatkossa tiedämme esimerkiksi, mitä sosiaalipalveluita huostaanotettujen lasten perheet ovat saaneet.

Seuraavassa vaiheessa rekisterin tietosisältö laajenee merkittävästi ja tietoa poimitaan useilta eri asiakirjarakenteilta. Tämä mahdollistaa tiedon tuottamisen esimerkiksi asiakkaiden tuen tarpeista sekä työntekijäkohtaisista asiakasmääristä sosiaalihuollossa.

Jokainen sosiaalihuollon työntekijä voi osaltaan muuttaa hiljaista tietoaan yhteisesti jaetuksi tietämykseksi kirjaamisosaamisensa avulla.  Laadukas kirjaaminen edesauttaa niin asiakkaan asioiden hoitoa kuin myös sosiaalihuollon ammattilaisen tekemän työn näkyvyyttä.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon rekisteriuudistus
Thl.fi

Toivo-ohjelma
Thl.fi

Sosiaalihuollon tiedonhallinta
Thl.fi