Sosiaalipalvelut ovat tulevaisuuden sote-keskusten ydintoimintoja

Kun elämässä tulee mutkia matkaan, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, lääkärin tai fysioterapeutin palvelut voivat ehkäistä ongelmien syntymistä. Usein tarvitaan yhteistyötä. Joustava ja oikea-aikainen apu edellyttää, että palvelut pelaavat yhteen, ja siksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset perustuvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen kumppanuuteen.

Sosiaalipalvelut ovat tulevaisuuden sote-keskusten ydintoimintoja. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ratkotaan sosiaalisia ongelmia ja niistä asiakkaille aiheutuvia seuraamuksia, kuten työttömyyttä, talouden hallinnan vaikeuksia, vanhemmuuden ongelmia, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, huono-osaisuutta, yksinäisyyttä ja asunnottomuutta.

Sosiaalihuollon palvelujen vaikuttavuutta edistää joustava yhteistyö terveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa.

Omatyöntekijä ja monialainen tiimi tukevat asiakasta

Sote-uudistuksen tavoitteena on monialaisen yhteistyön tiivistäminen. Asiakkaalle palvelujen on tarkoitus järjestyä nopeasti ja saumattomasti heti, kun hän on ottanut yhteyttä sote-keskuksessa toimivaan monialaiseen tiimiin.

Sote-keskusten monialaisissa tiimeissä on paitsi sosiaalihuollon myös terveydenhuollon ja esimerkiksi kuntoutuspalvelujen osaamista. Tiimin monialaista osaamista hyödynnetään asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa, sopivan palvelukokonaisuuden kokoamisessa ja palveluohjauksessa.

Tiimin tuella voidaan myös aiempaa paremmin tunnistaa henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Nämä erityiset vaikeudet voivat johtua esimerkiksi kognitiivisesta tai psyykkisestä vammasta, sairaudesta, päihteiden ongelmakäytöstä tai useasta yhtäaikaisesta tuen tarpeesta.

Monialaisessa työskentelyssä asiakas tarvitsee työntekijän, joka kulkee hänen rinnallaan ja vastaa siitä, että palvelut toteutuvat sovitulla tavalla. Sosiaalihuollon asiakkaalla tämä työntekijä on sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä. Kun asiakkaalla on havaittu erityisen tuen tarve, omatyöntekijän tai hänen työparinsa tulee olla laillistettu sosiaalityöntekijä.

Jaetulla asiantuntemuksella ratkotaan monia kysymyksiä

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon jaettua asiantuntemusta tarvitaan monenlaisissa kysymyksissä. Voidaanko esimerkiksi työttömän toimintakykyä edistää vahvistamalla hänen osallisuuttaan? Tukisiko nuoren kuntoutumista ryhmätoiminta, sosiaaliohjaajan lähituki, psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamiset vai kuntoutuspsykoterapia? Tarvitseeko muistisairas edunvalvontaa? Miten huono-osaisuutta torjumalla voidaan parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä?

Monialaista tiimityötä voidaan tukea työn tekemisen rakenteilla, kuten ketterillä konsultaatiokäytännöillä, yhdessä sovituilla palveluprosesseilla ja toimintamalleilla sekä yhteisillä työtiloilla. Monialaisessa yhteistyössä laadittu asiakassuunnitelma auttaisi jäsentämään asiakkaan tilannetta, hänelle räätälöityjä palveluita ja eri toimijoiden sovittuja vastuita.

THL tukee monialaisen ja vaikuttavan sosiaalihuollon kehittämistä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osana toteutetaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa monialaisen ja vaikuttavan sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä. THL tarjoaa kehittämisohjelman puitteissa hanketukea kolmeen teemaan liittyen.

Ensiksi tuetaan monialaisen ja vaikuttavan sosiaalihuollon kehittämistä. THL pilotoi yhdeksän hankealueen kanssa uutta työikäisten sosiaalihuollon asiakassuunnitelmaa ja sen hyödyntämistä vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi hankealueiden kanssa selkiytetään sosiaalihuollon omatyöntekijän roolia monialaisessa asiakas- ja palveluohjauksessa.

Toiseksi THL tukee hankealueita sosiaalihuollon menetelmällisessä kehittämisessä. Tavoitteena on jäsentää työkäytäntöjä, joiden avulla voidaan tunnistaa monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden sosiaalihuollon palvelutarpeet ja myös erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Lisäksi THL tukee pilottialueita ottamaan käyttöön asiakkaita osallistavia ja toimintakykyä tukevia sosiaalityön toimintamalleja ja menetelmiä.

Kolmanneksi THL pyrkii yhdenmukaistamaan rakenteellisen sosiaalityön tekemisen tapoja sekä vahvistamaan tietoon perustuvaa sosiaalihuollon johtamista ja kehittämistä. Kuntien tavat määritellä ja toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä kartoitetaan. Kartoituksen pohjalta mallinnetaan, miten rakenteellista sosiaalityötä olisi hyvä tulevilla hyvinvointialueilla tehdä ja miten tekemisen tapoja voidaan yhdenmukaistaa.

Sosiaalihuollon kehittämistä on vaikeuttanut hajautunut järjestämisvastuu ja paikallisesti eriävät toimintakäytännöt. Lisäksi tietoa siitä, miten sosiaalihuoltoa on toteutettu muissa kunnissa, on ollut vaivalloista kerätä. Sosiaalihuollon kehittämisohjelman myötä vertaistuki ja -kehittäminen onnistuvat yhä paremmin. Samalla sosiaalihuollon tietopohja vahvistuu ja toimintaa ohjaavat linjaukset ja käytännöt alkavat yhtenäistyä.

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin Soteuudistus.fi-sivustolla 25.11.2020.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *