Malcom Gladwell kuvaa kirjassaan Leimahduspiste sitä, miten muutokset sosiaalisessa käyttäytymisessä ja yhteiskunnallisissa toimintatavoissa voivat kehittyä virusepidemian tavoin. Tartunta tapahtuu niin, että pienetkin teot saavat suuria vaikutuksia (kuten olemme viime kuukausina havainneet) ja muutokset eivät aina tapahdukaan vähitellen vaan yhdessä dramaattisessa hetkessä.

Dialogi on yhdessä oivaltamisen taitoa

Dialogisessa kokouksessa on kyse yhteiseen oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen pyrkivien ihmisten kohtaamisista. Dialoginen ajattelu ei ole tilanne, jossa jotkut määrittelevät ja nimeävät asioita toisten puolesta.

Usein dialogista käytetään synonyyminä vuoropuhelua. Entä jos kyse onkin enemmän itsensä ja ryhmän altistamisesta vuorokuuntelulle?

Itsensä ja toisten kuuntelu sekä kokemus kuulluksi tulemisesta ovat dialogin keskeiset voimatekijät. Kuuntelu on haastava laji, koska on keskityttävä ainakin kahteen asiaan yhtä aikaa; toisen kuunteluun sekä siihen, millaisia vaikutuksia sanojalla on itsessäni, ajattelussani, kokemuksissani ja tunteissani.

Dialogi on kykyä ja rohkeutta puhua suoraan arvostavalla tavalla. Mistä tämän voi huomata? Jos kokouksessa tai koulun vanhempainillassa ei kyetä puhumaan suoraan, niin tuulikaapissa tai parkkipaikalla alkaa uusi kokous.

Dialogissa vaaditaan näkökulman vaihtamisen taitoa. Usein puhutaan, että dialogin onnistuminen vaatii heittäytymisen taitoa. Kyky heittäytyä vaatii antautumista epävarmuudelle.

Dialogisessa lähestymistavassa epävarmuutta siedetään toisten kohtaamisen kautta. Kohtaaminen onnistuu parhaiten turvallisessa ja toisen toiseutta kunnioittavassa ilmapiirissä.

Dialogi rikastuttaa päätöksen vaikutuksia

Dialogissa ihmiset pyrkivät lisäämään näkökulmia, kun taas päätöksenteossa pyritään kaventamaan vaihtoehtoja. Miten dialogi sitten voi palvella päätöksentekoa?

Dialogin käyminen ennen päätöksentekoa varmistaa sen, että päätökset perustuvat laajaan tietämykseen ja yhteiseen ymmärrykseen. Moniääninen dialogi parantaa tehdyn päätöksen vaikutuksia, kun osallistujien sitoutuminen, motivaatio ja vastuu toiminnasta vahvistuvat.

Uudet toimintatavat, muutokset toimintaympäristössä ja kehittämisprosessit synnyttävät oppimisen tarvetta. Dialogifoorumit ovat mahdollisuus sekä muuttuvan tilannekuvan aiheuttamalle hämmennyksen käsittelylle että uuden tiedon rakentamiselle.

Päätöksenteon jälkeen kannattaa avata tilaa uudelleen dialogille, koska päätös muuttaa työntekijöiden kokemaa todellisuutta ja suhdetta työhön sekä vaikuttaa työn tekemisen tapoihin niin hyvässä kuin pahassakin.

Dialogisesti rakennetussa dialogisessa oppimisen tilassa voidaan monipuolisesti tuoda esiin muutoksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ihmisiin, suhteisiin ja toimintakäytäntöihin. Dialogi on siis väylä jatkuvaan yhdessä parantamisen kulttuuriin.

Miten saamme dialogitartunnan syntymään?

Jokaisen osallistujan on päästävä osallistumaan yhteisen merkityksen rakentamiseen. Dialogitartunta syntyy turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Toimiva joukkuehenki auttaa kollektiivisesti sietämään epävarmuutta ja ratkomaan tehokkaasti kohdattavien ilmiöiden kompleksista luonnetta.

Dialogitartunnassa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta eli siitä, kuinka pääsemme moninäkökulmaiseen toisia kuuntelevaan ja kunnioittavaan tilaan, jossa alkaa kehkeytyä toiveikasta sitoutumista edistävää kohtaamista ja yhteistoiminnan suunnittelua.

Dialogibingolla voi seurata tartunnan leviämistä

Teimme dialogitartuntabingon (ks. kuva alla) arvioimaan ja seuraamaan dialogitartunnan edistymistä kokouksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Voit myös seurata bingon avulla omia dialogiavauksia tai ryhmän muiden jäsenten dialogitekoja.

Muista, että kuka tahansa voi aloittaa tartunnan. Muutos yhdessä ja pienessä toimintatavassa voi saada aikaan dialogisen kokousvallankumouksen tai hyökyaallon ihmisen sisäisessä kokemusmaailmassa. Oletko valmis yrittämään dialogin tartuttamista omaan organisaatioosi ja verkostoihisi?

Kun huomaat, että saat osuman bingoosi, niin voit alkaa seuraamaan sen välittömiä vaikutuksia itseesi, omiin tuntemuksiisi ja fiilikseen tilaisuuden jälkeen, tapaasi ajatella tilanteesta. Voit havainnoida osuman vaikutuksia ihmisten tapaan olla kokouksessa, kuten kehon asentoon sekä silmien ja suun ilmeisiin.

Entä kun bingo-osuma tapahtuu 21 kertaa kokouksen aikana tai saat bingorivin 21 päivänä tai 21 viikkona peräkkäin? Voimmeko silloin jo puhua toimintatapojen muutoksesta tai jopa dialogiepidemiasta?

Osuman tapahtuessa: 1) Pysähdy, 2) Havainnoi ja 3) Jatka matkaasi kohti dialogisuuskulttuuria!

Dialogibingoruudukko 5x4. Sisältö tekstimuodossa blogikirjoituksen lopussa.

Kirjoitus on osa 3-osaista blogisarjaa ”Dialogisuus kaikissa suhteissa”. Sarjan seuraava kirjoitus julkaistaan 13.8.2020.

Lukuvinkkejä:

Malcolm Gladwell: Leimahduspiste

Timo Järvensivu: Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä.

Bingoruudukon sisältö tekstimuodossa:

 • Tulin kuulluksi. Koin, että minua kuunneltiin.
 • Kenenkään ajatuksia ei tyrmätty (ainakaan heti)
 • Lähdin toiveikkaampana tilaisuudesta, kuin sinne tullessa.
 • Kokouksessa sai olla eri mieltä.
 • Kokouksessa ja kiitettiin ja kehuttiin toisia ja heidän näkökulmiaan.
 • Opin uutta käsiteltävistä asioista, itsestäni tai meistä ryhmänä.
 • Oma oivallus dialogitartunnan syntymisestä.
 • Asioista syntyi monipuolista ajatusten vaihtoa.
 • Luottamus sekä omaan että ryhmän osaamiseen lisääntyi.
 • ”Totuutta” ja tietoa punnittiin monista näkökulmista käsin.
 • Kaikki osallistuivat ja hiljaisetkin äänet tulivat kuuluviin.
 • Tunne- ja kokemuspuhetta esiintyi.
 • Nauroimme yhdessä.
 • Vaikeistakin asioista pystyttiin puhumaan suoraan toista arvostavalla tavalla.
 • Pystyin kuuntelemaan itseäni.
 • Syntyi selkeä suunnitelma jatkolle ja usko suunnitelman toteutumiseen.
 • Ymmärrän kokonaisuutta paremmin ja sitä, miten eri yksityiskohdat liittyvät siihen.
 • Toisten ajatuksista kiinnostuttiin kysymällä tarkentavia kysymyksiä.
 • Oma oivallus dialogitartunnan syntymisestä.
 • En tiedä mitä tapahtui, mutta kokouksesta jäi hyvä tunne.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *