Tulevien hyvinvointialueiden väkivallan vastaisen työn rakenteiden kehittäminen etenee

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Väkivallan vastaisen työn kehittämisen näkökulmasta yhä useammat alueet pohtivat nyt aktiivisesti, millaiset rakenteet ja yhteistoimintamalli heidän alueilleen kannattaa muodostaa.

Monilla alueilla ja paikkakunnilla on tehty vuosia hyvin onnistunutta ja laaja-alaista verkostoyhteistyötä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Muutoksessa on tärkeää kiinnittää huomiota poikkileikkaavaan yhteistyöhön, sillä niin kansallisten suositusten kuin velvoittavien ihmisoikeussopimusten myötä poikkihallinnollisuus on todettu tehokkaimmaksi tavaksi puuttua väkivaltaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee alueiden väkivallan vastaisten rakenteiden edistämistä monella eri tavalla. THL on mukana laaja-alaisessa yhteistyössä ja tarjoaa tieteellisesti tutkittuja ja suositeltuja malleja alueiden käyttöön sekä antaa konkreettista asiantuntija-apua alueiden oman kehittämistyön ja rakenteiden suunnittelun tueksi.

Lisäpotkua alueiden kehittämistyön tukeen valtiolta

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimikunta NAPE asetti yhdeksi vuoden 2021 painopistealueeksi alueellisten väkivallan vastaisten rakenteiden tukemisen. Konkreettisena toimena NAPE resursoi THL:n väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymään erikoissuunnittelijan kahdeksi vuodeksi tukemaan hyvinvointialueilla tapahtuvaa tulevaisuuden sote-keskusten kehitystyötä väkivallan vastaisen työn osalta.

Yhteistyö ja suunnitelmallinen jatkuva työ väkivallan vastaisen työn rakenteiden ja palvelujen ylläpidossa on keskeistä tulevilla hyvinvointialueilla, jotta väkivaltaa ennaltaehkäistään ja hoidetaan tehokkaimmin. On tärkeää, että kaikki alueen olennaiset toimijat otetaan mukaan tulevaisuuden sote-kehittämiseen ja toimivia hyviä käytänteitä jaetaan valtakunnallisesti.

Tulevat hyvinvointialueet tarvitsevat väkivallan vastaisen työn koordinaatiota

Alueellisessa väkivallan vastaisessa työssä strateginen suunnittelu ja yhteisten toiminnan koordinaatio on avainasemassa. Kansallinen väkivallan vastainen työ perustuu säädöksiin ja laajoihin toimintaohjelmiin. Käytännön tasolla kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla työn tulee olla koordinoitua ja mallinnettua.

Alueilla on laadittava koulutussuunnitelmat keskeisten ammattilaisten jatkuvaksi osaamisen kehittämiseksi. Väkivallan uhreille, tekijöille sekä väkivallalle altistuville lapsille on oltava tarjolla tehokkaita hoito- ja palvelukokonaisuuksia. Suunnitelmallinen työtapa edellyttää joka hallinnon tasolla nimettyä koordinoivaa tahoa.

THL suosittelee, että kehittämishankkeiden päätyttyä alueet olisivat nimenneet pysyvät väkivallan vastaisen työn koordinaattoritahot, sillä ilman jatkuvuutta väkivallan vastainen työ on vaarassa jäädä liian vähälle huomiolle. THL:n asiantuntijoiden mukaan suositeltavaa olisi myös pohtia, voisiko osan sote-ammattilaisten työnkuviin sisällyttää väkivallan vastaisen työn kehittämis- ja koordinaatiovastuuta. Täten väkivallan vastainen työ ja sen ylläpitäminen olisi rakenteellisesti konkreettisemmin mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Tällä hetkellä esimerkiksi ammattilaisten vaihtuvuus ja se, ettei väkivaltatyötä ole sisällytetty tehtävänkuvaan haittaa pitkäjänteistä väkivaltatyön ylläpitämistä ja osaamisen karttumista.

Laki helpottaisi yhdenmukaisten rakenteiden luomista

THL on jo aiemmin ehdottanut, että laki lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä selkiyttäisi kuntien, alueiden ja valtionhallinnon yhteistyötä, rooleja ja vastuita lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä.

Lainsäädännön avulla voitaisiin varmistaa myös monialainen yhteistyö määrittelemällä yhteistyörakenteen muodot, välttämättömät toimijat, eri toimielinten tehtävät sekä vastuut.  Rakenteet noudattaisivat kunta- ja aluetasoilla jo vuosia voimassa olleita lähisuhdeväkivallan ehkäisyn Tunnista, turvaa ja toimi -suosituksia. Suositusten toteuttaminen on toistaiseksi kunnissa jäänyt pahasti kesken.

Lähisuhdeväkivalta on viheliäinen ja sitkeä ongelma, joten kunnissa ja hyvinvointialueilla tarvitaan systemaattisia puuttumisen työvälineitä ja toimintaedellytyksiä tehokkaalle väkivaltatyölle. Kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden sekä valtionhallinnon tulee varmistaa, että rakenteet väkivallan ehkäisyyn sekä uhrien, tekijöiden ja väkivallalle altistuneiden lasten auttamiseksi otetaan jokaisella tasolla käyttöön kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti.

Tutkimukset, toimintamallit ja ohjeet pian samasta paikasta

THL kokoaa yhteen tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytänteitä sekä ohjeita väkivallan vastaiseen työhön. THL.fi-verkkopalvelussa julkaistaan vuoden loppuun mennessä väkivalta-aihesivusto, joka toimii kokoavana sivustona valtakunnalliselle väkivaltatyölle.

Aihesivustolle julkaistaan ensi vuonna sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet kunnille ja alueille väkivallan vastaisen työn rakenteellisen suunnittelun ja koordinaation tueksi.

Väkivallan vastaiseen työhön olisi hyvä tarttua ajankohtaisesti nyt kun kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyötä kehitetään.

Lue lisää:

Lähisuhde- ja perheväkivallan suositukset: Tunnista, turvaa ja toimi (STM)

1 kommentti

  1. Mielenkiintoinen kysely, johon vapaaehtoistyöntekijänä mielellään vastasin -Kiitos!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *