Vaativissa erotilanteissa tarvitaan ammattilaiselta erityistä osaamista ja tiivistä tukea kaikille osapuolille

Vaativat erotilanteet ovat monimutkainen ja kompleksinen ilmiö niin yksilön, ammattilaisen kuin palvelujärjestelmän tasolla. Pitkittyneet ja haastavat tilanteet aiheuttavat lapsille ja aikuisille inhimillistä kärsimystä ja kuormitusta. Pahimmillaan tilanteisiin voi liittyä lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa, vainoa, vieraannuttamista tai jopa perhesurman riski. Vaativuus ja pitkittyneisyys kasvattavat myös taloudellisia kustannuksia niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Vaativat erotilanteet ovat erityisen raskaita lapselle

Erotilanteiden vaativuus muodostuu erilaisista yhteen kietoutuneista tekijöistä. Vanhemmilla on usein erilaiset näkemykset lapsen edusta sekä keskinäisen luottamuksen puutetta ja kommunikaatiovaikeuksia. Vaativat erotilanteet ovat pitkäkestoisia ja leviävät usein perheen verkostoon ja yhteisöihin, joiden jäsenet valitsevat tai ovat pakotettuja valitsemaan puolet. Tyypillistä tilanteissa on myös toistuvat viranomaisprosessit.

Erityisen riskin vaativat erotilanteet muodostavat lapselle. Pahimmillaan lapsi elää vuosia riitaisan, epävakaan ja kahteen eri leiriin jakautuneen arjen keskellä.

Odotusten ristiaallokko haastaa myös ammattilaista

Vaativissa erotilanteissa eri osapuolilla on erilaisia odotuksia toisiaan kohtaan. Asiakkaat asettavat odotuksia ammattilaiselle, ammattilaisella taas voi olla odotuksia työnantajalle, yhteistyöverkostoille tai koko palvelujärjestelmälle. Ammattilaisen erityisenä haasteena on säilyttää työskentelyn lähtökohtana ja keskiössä lapsen etu ja suojella sitä odotusten ristipaineissa.

Vaativa erotyö on pitkäjänteistä ja haastaa ammattilaisen osaamista. Ammattilainen tarvitsee erityisiä vuorovaikutustaitoja, kykyä sietää epävarmuutta, keskeneräisyyttä ja painetta sekä osaamista erilaisista työmenetelmistä. Tilanteet ovat usein hyvin tunnelatautuneita ja suru, katkeruus, pelko ja viha voivat olla läsnä työskentelyssä. Raskaat tunteet tarttuvat ja ammattilainen tarvitsee väylät niiden käsittelylle.

Ammattilainen tarvitsee tukea ja toimivia yhteistyön rakenteita ympärilleen

Vaativia erotilanteita ei koskaan ratkaista yksin. Kompleksiset erotilanteet ovat haaste myös eri tahojen yhteistoiminnalle. Tilanteen kokonaisvastuu voi olla hukassa tai palveluprosessit eivät ole selkeitä eivätkä palvelut riittäviä. Eri tahojen näkemykset lapsen parhaasta voivat erota toisistaan. Lapsilähtöinen työskentely voi pahimmillaan hukkua palvelujärjestelmän itsensä tuottamaan monimutkaisuuteen.

Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemukset vaativien erotilanteiden arjesta tuovat näkyväksi osaamisen kehittämisen tarpeita. Lähiesihenkilöiden ja johdon tulee tunnistaa vaativan erotyön moninaisuus. Työtapojen ja rakenteiden uudistaminen edellyttävät sitoutumista kaikilta osapuolilta. Tarvitaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa osaamisen vahvistamista, tukirakenteita moniammatilliseen yhteistyöhön ja konsultaatioihin, toimintakulttuurien muutosta sekä näiden vahvaa johtamista.

Vaativaa erotyötä kehitetään lapsen ehdoilla

Vaativan erotyön kentällä tehdään laadukasta työskentelyä ja kehittämistä alueellisesti ja kansallisesti. Kansallisen lapsistrategian toimenpiteessä 11 on valmistunut ammattilaisten tueksi THL:n ylläpitämä verkkosivusto vaativista erotilanteista ja eron jälkeisestä väkivallasta. Suomeen rakentuu myös viisi Osaamis- ja tukikeskusta (OT) lapsiperhepalveluiden erityisen vaativien tilanteiden tueksi.

Lapsella on aina oikeus suojeluun ja sen turvaaminen on kaikkien aikuisten lakisääteinen velvollisuus. Työskentelyn ja kehittämisen yhteinen tavoite on, että vaativien erotilanteiden keskellä elävä lapsi saa tarvitsemansa tuen ja suojelun.

Lue lisää:

Vaativat erotilanteet ja eron jälkeinen väkivalta (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *