Verkostoituminen tuottaa onnistumisia kunnallisessa vammaispolitiikassa

Vammaissektorilla työn tekemisen tapa on monien muutospaineiden alla. Kuntien on pohdittava, miten niukkenevilla resursseilla tuetaan mahdollisimman hyvin kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Vammaisten ihmisten hyvän arjen ja toimivien palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii kunnissa monenlaisia resursseja, osaamista ja ennen kaikkea yhteistä työtä verkostoissa.

Kansainvälisenä Vammaisten päivänä 3.12. vuonna 2012 Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampo ‒ Tilaa kaikille 2012–2016. Ohjelmassa linjattiin ne tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joita koko kaupungin tasolla tulee toteuttaa. Lähtökohtana ja taustana ohjelmalle on ollut Suomen Vammaispoliittinen ohjelma – Vampo 2010–2015 – Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.

Vantaan Wampon työmenetelmäksi valittiin verkostotyö. Ohjelmatyön tavoitteeksi asetettiin, että tuloksena syntyy paitsi tavoite- ja toimenpideohjelma, myös sitoutuneesti toimiva ja laaja-alainen verkosto, joka vastaa tavoitteiden asettamisesta ja toimenpiteiden käytännön toteutuksesta.

Verkostoitumisesta on etua mm. silloin, kun tarvitaan uusia innovaatiota tuottaa palveluja tehokkaammin yhdessä, ilman päällekkäistä työtä. Yksi tapa tuottaa yhdessä nykyistä parempia palveluja vammaisille kuntalaisille on järjestää perinteisen hierarkisen ja itsenäisen työskentelyn rinnalle yhteisen työn areenoita.

Verkostotyön ydintä on dialogi, joka vaatii kuuntelun opettelua ja erityisesti halua kuulemiseen. Verkostotyö voidaan joskus mieltää kaikeksi sektori- ja organisaatiorajat ylittäväksi työksi, vaikkei se pohjimmiltaan ole sitä, vaan se vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä eri toimijoiden välillä. Verkostotyö vaatii myös pysähtymisen taitoa.

Wampo perustuu luottamukseen

Vantaan Wampon verkoston jäsenten väliseen luottamuksen rakentamiseen käytetty aika on osoittautunut kaikkia tahoja hyödyttäväväksi. Luottamuksen kautta rakennettu yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisännyt innostusta ja tuottanut yhteisiä onnistumisia sekä Vantaan Wampon tapahtumien että muun yhdessä tehtävän hyvinvointityön parissa.

Vantaan Wampolla on yhteisiä teemavuosia kaupungin eri hyvinvointiohjelmien kanssa ja vuoden 2015 teema Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa on tuonut vammaiset lasten ja nuorten osallisuuden esiin. Verkostoyhteistyössä toteutetut tapahtumat ovat tuottaneet onnistumisia, johon kukaan yksittäinen toimiala tai toimija ei olisi yksin pystynyt.

Verkoston toimivuus on suurelta osin ollut riippuvainen jäsenten sitoutumisesta. Verkoston jäsenten sitouttaminen on tapahtunut verkostossa tehdyn yhteisen toiminnan myötä ja se on ollut riippuvainen siitä kuinka hyvin verkostossa on toteutunut tasavertainen vuorovaikutus ja päämäärätietoinen toimenpiteiden eteenpäin vieminen.

49 tavoitetta

Vantaan Wampon verkoston jäsenten ensisijainen tehtävä on ollut aktivoitua toteuttamaan verkostolle asetetun tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet, joita ohjelmassa on kaikkiaan 49. Vantaan Wampon toimenpiteet on aikataulutettu eri vuosien tavoitteiksi.

Vantaan Wampon linjaukset konkretisoituvat tulevien vuosien kaupungin strategiassa ja investointi-, talous-, henkilöstö- ja käyttösuunnitelmissa. Vantaan kaupungin hyvinvointiryhmässä ja eri toimialojen edustajat Vantaan Wampossa vievät konkreettisia toimenpiteitä eteenpäin verkostoyhteistyössä omalla toimialallaan.

Näkyvyyttä Vantaan Wampolle on tuonut mm. oppilaitosyhteistyönä tuotettu video. Videossa elämänkaaren eri vaiheissa olevat ja eri tavoin vammaiset henkilöt tuovat näkyville omaa erilaista arkeaan.

Verkostojohtamisen näkökulmasta verkostotyössä onnistumisen avain on tehdä pohjatyö hyvin, eli käyttää riittävästi aikaa epäviralliseen tutustumiseen ja järjestää tähän sopivia kohtaamisen areenoita.

Näen huomionarvoina sen, että vammaiset kuntalaiset ovat olleet keskiössä ohjelman valmisteluvaiheesta lähtien ja mukana Vantaan Wampon verkostossa aktiivisina toimijoina sekä suunnittelu- että kehittämistyössä.

Lue lisää:

WAMPO – Tilaa kaikille. Vantaan Vammaispoliittinen ohjelma ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2012-2016. Sivulla: Vantaan kaupunki –Strategiaan sisältyvät ohjelmat

WampoAreenalla kohdattiin lapsen ääni. Vantaan kaupunki

Wampo – vammaisena Vantaalla. Oppilaitosyhteistyönä tuotettu video

Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, lisätietoa thl.fi’ssä

Vammaisasiain pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelma 2015–2017. Norden.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *