Suomalaiset lapset ja nuoret voivat hyvin. Osa lapsista elää kuitenkin – jääkiekkotermein ilmaistuna – liukkaalla jäällä ja tarvitsee erityistä tukea. Lapsen pahoinvointi voi näkyä jo varhaiskasvatus- ja alakouluiässä. Lukuisista tutkimuksista tiedämme, että lapsuusiän ongelmat, kuten ylivilkkaus, käytös- sekä tunne-elämän häiriöt ennakoivat usein vaikeuksia myöhemmin elämässä.
Tiedämme myös, että lapsen kasvua ja kehitystä suojaavien tekijöiden vahvistaminen ja varhain tarjottu tuki voivat auttaa lasta selviytymään.  Mutta kuka ottaa kopin tällaisesta lapsesta?

Pitkäkestoista tukea joukkueurheilun keinoin

Icehearts on pitkäkestoinen, varhaisen tuen toimintamalli niiden lasten auttamiseksi, joista on jo varhaiskasvatusikäisinä herännyt erityinen huoli. Toimintamallissa Icehearts-kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista urheilujoukkueen yhteistyössä päivähoidon, esikoulujen ja peruskoulujen henkilöstön sekä alueen sosiaalitoimen kanssa. Kasvattaja sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan lasta joukkueessa, koulunkäynnissä sekä lapsen arjessa täysi-ikäisyyteen saakka.
Kasvattajan ohjaamassa lajissa (jääkiekko, jalkapallo, sähly) lapset oppivat – paitsi lajin sääntöjä ja ryhmässä toimimista – myös yhteiskunnassa välttämättömiä elämäntaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Kasvattaja tekee myös tiivistä yhteistyötä esikoulun, koulun ja erityispalvelujen kanssa.
Icehearts-toiminta käynnistyi 20 vuotta sitten yhdellä poikajoukkueella.
Tänä päivänä toiminnan piirissä on jo yli 500 lasta ja 26 vakituista kasvattajaa eri puolella Suomea.  Perheille toiminta on pääosin maksutonta.

Lapset tarvitsevat luotettavan aikuisen

Tutkimuksista tiedämme, että lapsen kehitystä suojaa, jos hänellä on luottamuksellinen, turvallinen ja riittävän pitkäkestoinen suhde edes yhteen aikuiseen. Tämä näkökulma luo Icehearts-toiminnan perustan. Kasvattaja on Icehearts -toiminnan sydän ja lasten luottoaikuinen. Hän sitoutuu joukkueensa lapsiin 12 vuoden ajaksi.
Icehearts-kasvattaja toimii poikien kanssa koulussa ja vapaa-ajalla, sekä tarjoaa vanhemmille tukea ja kasvatuskumppanuutta. Toimintaan mukaan valituilta lapsilta puuttuu elämästään usein isä. Iceheartsin kasvattajat ovat siten lapsille myös tärkeitä aikuisen miehen roolimalleja.

Icehearts-kasvattaja tukee lasta koulutyössä

Syrjäytymisen riski kasvaa tunnetusti etenkin niillä nuorilla, joilla ei ole peruskoulun päästötodistusta. Icehearts-kasvattajan eräs tehtävä on ehkäistä koulupudokkuutta.
Kasvattaja tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa osallistumalla opetukseen avustavana henkilönä, auttamalla lapsia tekemään kotitehtäviä iltapäivätoiminnassa sekä tarjoamalla lapsille ohjattua liikuntatoimintaa. Kasvattaja voi osallistua myös huoltajien luvalla lapsen asioiden käsittelyyn koulun oppilashuollon asiantuntijatapaamisissa.
Myöhemmin, lapsen siirtyessä yläkouluun ja toisen asteen oppilaitokseen, kasvattaja saattaa nuoren sopivalle koulutusalalle ja työuralle sekä tukee häntä itsenäistymisessä.

Icehearts-harrastustoiminnasta onnistumisen kokemuksia

Harrastustoiminta voi parhaimmillaan tukea merkittävästi lapsen ja nuoren kasvua, ja tarjota lapselle onnistumisen kokemuksia, arvostetuksi tulemista ja kuuluvuutta yhteisöön. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin nuorille, joiden kotioloja värittävät erilaiset ongelmat. Parhaimmillaan harrastustoiminta tukee lapsen kasvua hyvän itseluottamuksen omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi joukkueen jäseneksi.
Iceheartsissa – joka on enemmän kuin urheiluharrastus – ohjaajan rooli ja merkitys on viety vielä paljon pidemmälle, sillä tuki ylettyy myös lapsen kouluun, perheeseen ja arkeen. Iceheartsissa urheiluharrastus ja oman kasvattajan luotsaama joukkue luovat lapselle hyvät puitteet myös sosiaalisten taitojen ja elämänhallintataitojen harjoitteluun. Näitä taitoja kohentamalla pyritään vähentämään elämän karikoita myöhemmässä vaiheessa.

THL on käynnistänyt Icehearts-tutkimuksen

Icehearts-toimintaa on ollut jo vuosikymmeniä ja se on saanut paljon kiitosta ja kunniaa. Toimintamallia ei ole tähän mennessä kuitenkaan kattavammin tutkittu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käynnistänyt vuonna 2015 tutkimuksen, jossa tarkastellaan ensi kertaa kattavasti toimintamallin vaikutuksia sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokemuksia toiminnasta.
Ensimmäisessä osatutkimuksessa seurataan 13 vuoden ajan toiminnassa tällä hetkellä mukana olevien lasten elämänkulkua ja hyvinvointia lasten, vanhempien, opettajien sekä kasvattajien näkökulmista. Toisessa osatutkimuksessa kerätään tietoa nuorilta miehiltä, jotka ovat kuuluneet 12 vuotta Icehearts-joukkueeseen.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla lasta kannustava harrastustoiminta edistää lapsen ja nuoren osallisuutta sekä mikä merkitys pitkäkestoisella tuella ja aikuisen rinnalla ololla on lapsen ja nuoren elämässä. Entä pystyykö Icehearts-koulutyö ehkäisemään koulupudokkuutta?
Icehearts on pitkäkestoisuutensa, poikkihallinnollisuutensa ja joustavuutensa johdosta erityinen varhaisen tuen toimintamalli. Se ottaa kopin lapsesta, josta on syystä tai toisesta herännyt huoli, ja kulkee rinnalla. Tavoitteena on edistää näiden lasten osallisuutta, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja torjua vaihtopenkille jäämistä.
Lue lisää:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *