Lastensuojelun asiakasmitoitus astui voimaan – paraneeko lastensuojelun laatu?

Lastensuojelulain mukaan jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle tulee määrätä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 lasta ja vuoden 2024 alusta 30 lasta.

Asiakasmäärästä ei ole aiemmin säädetty laissa. Lastensuojelun laatusuosituksen mukaan kohtuullisena asiakasmääränä on pidetty enintään 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Jos asiakkaiden tilanteet ovat erityisen vaativia, on suositeltu poikkeamaan jopa 25 lapsesta alaspäin. Tarvetta mitoitukselle on, sillä mm. THL:n vuoden 2020 selvityksen mukaan viidesosalla kyselyyn vastanneista lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä oli yli 46 lasta asiakkaana.

Kunnan, ja jatkossa hyvinvointialueen vastuulla on taata, ettei asiakasmäärä ylity. Asiakasmitoitusta on toivottu jo pitkään lastensuojelun kentällä. THL:n uusi hanke keskittyykin tuottamaan tietoa lakiuudistuksen vaikutuksista, vaikuttavuudesta ja mahdollisista ei-toivotuista seurauksista.  

Työmäärä lastensuojelussa ei ole vähentynyt. Lastensuojelutyön vaativuuteen sekä suurien asiakasmäärien ja työntekijöiden laajaan vastuuseen liittyvien haasteiden ratkaisuksi on toivottu etenkin asiakasmäärien kohtuullistamista. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toimii virkavastuulla, ja hänen on kunnioitettava sekä lapsen että hänestä huolta pitävien aikuisten perusoikeuksia.

Kohtuullinen asiakasmäärä on ehtona laadukkaalle ja eettisesti kestävälle lastensuojelutyölle. Myös lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret ovat itse toivoneet sosiaalityöntekijöiltä enemmän aikaa heidän kohtaamiseensa.  Asiakasmitoitus vahvistaa vastuusosiaalityöntekijän kykyä olla lapsen ja perheen tukena ja toimia työn edellyttämissä verkostoissa.

Lakimuutos luo positiivista painetta peruspalveluihin

Lastensuojelun asiakasmitoitus luo painetta muualle, sillä peruspalvelujen tulee toimia niin, että lapset, nuoret ja perheet tulevat saavat apua ennaltaehkäisevästi eikä lastensuojelun palveluille olisi suurta tarvetta. Toisaalta kynnys päästä lastensuojelun asiakkaaksi voi nousta liian korkealle. Näin voi käydä esimerkiksi, jos lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Silloin tärkeää on tarkastella myös kunnan ja hyvinvointialueen käytäntöjä rekrytoinnissa, palkkauksessa, työhyvinvoinnin tukemisessa, johtamisessa ja työuralla kehittymisessä.

Kaikkien kannalta on silti tärkeää, että painopiste siirtyy lastensuojelusta yhä enemmän ennaltaehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin korjaavista ja viimesijaisista eli lastensuojelun palveluista. Lastensuojelun asiakkaaksi tullaan enenevässä määrin, kun on herännyt kysymys tarpeesta kodin ulkopuoliselle sijoitukselle. Tällöin systeemisen lastensuojelun välineet auttavat varmistamaan osuvaa tukea lapselle ja perheelle monitoimijaisessa yhteistyössä.

Asiakasmitoitus voi helpottaa rekrytointitilannetta

Selvitysten mukaan asiakasmäärä on suurin yksittäinen tekijä, joka saa lastensuojelun sosiaalityöntekijät hakeutumaan muihin töihin – ja toisinpäin – paluuta lastensuojeluun saatetaan harkita, jos asiakasmäärät kohtuullistuvat. Aiemmat tutkimukset luovat kuvaa siitä, että Suomessa asiakasmäärät ovat huomattavasti korkeammat kuin muissa pohjoismaissa.

Tulevilla hyvinvointialueilla on keskeinen vastuu työhyvinvoinnissa. Asiakasmäärän ja työsuhteen ehtojen lisäksi työntekijöiden kokemukseen omasta organisaatiosta vaikuttaa merkittävästi kokemus tiimin ja lähijohtajan tuesta sekä siitä, että oma organisaatio arvostaa ja kuuntelee työntekijöiden näkemyksiä. Hyvinvointialueille siirryttäessä on tärkeää huolehtia siitä, että työntekijöiden ja eri tasojen johdon välinen dialogi vaativan työn sisällöstä ja reunaehdoista vahvistuu, eikä heikkene.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on käynnistynyt keväällä 2022 kaksivuotinen hanke Suojelu NYT! Lastensuojelulain asiakasmitoituksen vaikutukset. Hankkeen nimi perustuu siihen, että asiakasmitoituksen nähdään olevan yksi vaikuttava keino varmistaa lapsille parempaa suojelua. Hankkeessa kartoitetaan lastensuojelun palvelujen nykytilannetta sekä varautumista hyvinvointialueille ja rakennetaan välineitä asiakasmitoituksen vaikutusten arviointiin.

Lisätietoja:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmitoitus (Lastensuojelun käsikirja)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *