Vaikutusten ennakkoarviointi on menetelmä, josta on monia erilaisia sovelluksia. Sen tarkoituksena on auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä, valitsemaan keinoja ja tekemään päätöksiä niiden vaikutuksista tietoisena ja näihin vaikuttaen. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on yksi sen sovelluksista.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia jaotellaan usein eri näkökulmiin. Tosielämässä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, sosioekonomiseen asemaan, terveydentilaan tai alkuperään liittyvät vaikutukset kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat samanaikaisesti. Siten erilaisten arviointimenetelmien, kuten sukupuoli- tai lapsivaikutusten arvioinnin, voi nähdä olevan vain erilaisia näkökulmia saman IVA-sateenvarjon alla.

Vaikutusten ennakkoarviointi ei ole vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuudesta voidaan puhua vasta jälkikäteen – silloin, jos tavoitellut vaikutukset tai toivottu muutos on aikaansaatu ja vieläpä ilman suurempia haittapuolia. Väitämme kuitenkin, että vaikutusten ennakkoarvioinnilla on paljonkin tekemistä vaikuttavuuden kanssa.

Vaikutusten arviointi ennakkoon auttaa saavuttamaan myös vaikuttavuutta

Ensinnäkin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tarjoaa keinon vaikuttaa päätöksentekoon. Jos arvioinnista saadulla tiedolla voidaan osoittaa olleen vaikutusta valittuun ratkaisuvaihtoehtoon, voidaan puhua ensimmäisen tason vaikuttavuudesta. Vaikka ennakkoarviointi ei aina pääty selkeään päätöksentekotilanteeseen, vaihtoehtojen tarkastelu on ennakkoarvioinnin tuoma suuri lisäarvo.

Toiseksi vaikutusten ennakkoarviointi antaa mahdollisuuden pohtia systemaattisesti erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen mahdollisia kehityskulkuja: muutosta, vaikutuksia ja jopa mitattavissa olevaa vaikuttavuutta. Ihmisten kohdalla sen paremmin vaikuttavuuden kuin vaikutustenkaan arvioiminen ei ole suoraviivaista tai helppoa. Tietopohja on puutteellinen, yhteiskunta kompleksinen ja moninaiset ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa ja sosiaalisissa verkostoissa ajattelevat ja käyttäytyvät moninaisesti. Laboratoriomaisia koeasetelmia ihmisten arkielämässä ei yleensä voi tehdä ja hyvä niin.

Ennakkoarvioinnissa kootaan systemaattisesti tietopohjaa ja sen avulla on helpompi jäsentää erilaista tietoa ja kokemuksia. Arviointiin osallistuvat sitoutuvat valmisteltavaan prosessiin, ohjelman toimeenpanoon ja päätökseen. Sitoutumisen tueksi tarvitaan yhteistä keskustelua. Ennakkoarviointi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ottaa kantaa aikaisemmin hahmottumattomiin ongelmiin, ja näin he myös kokevat voivansa itse vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Sitoutuminen ja päätöksen mahdollisten vaikutusten hahmottaminen on avain vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Kolmanneksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi on monesti ainut keino tavoitella yhdenvertaisuutta lisääviä ja eriarvoisuutta vähentäviä vaikutuksia: esimerkiksi lainsäädäntöä, joka ei syrji tai hankkeita, joihin kaikki voivat osallistua. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin avulla voimme suunnitella parempia ja vaikuttavampia toimia kaikkien kannalta.

Yhdenvertaisuustieto tukee yhdenvertaista vaikuttavuutta

THL on arvojensa mukaisesti yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä. Kun vaikuttavuudesta on puhe, on tärkeää tarkastella sitä myös yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Yhdenvertaisuuden edistämisessä on useimmiten kyse monen asian yhtäaikaisesta vaikutuksesta. Toimet eivät yleensä ole yksittäisiä, tarkkarajaisia toimenpiteitä, sillä harvoin yksittäinen asia kohentaa tai heikentää samalla tavoin kaikkien ihmisten ja ihmisryhmien hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, osallisuutta tai oikeuksien toteutumista. Esimerkiksi kunnan tasa-arvo- tai yhdenvertaisuussuunnitelma harvoin onnistuu yksinään, jos muut kunnan toimet kuljettavat kehitystä eri suuntaan. Tästä syystä tarvitsemme vaikutusten ennakkoarviointia myös niissä toimissa, joita ei ennalta välttämättä ajattelisi yhdenvertaisuuskysymyksiksi.

Ennakkoarviointi, seuranta ja vaikuttavuus luovat jatkumon. On vaikea osoittaa vaikuttavuutta, jos vaikutuksia ei ole tunnistettu. Vaikutusten tunnistaminen puolestaan onnistuu parhaiten, jos ennen-tilanne on jo kartoitettu. Ennakkoarviointi auttaa siten paitsi päätöksenteossa myös sen jälkeisessä vaikuttavuuden tunnistamisessa.

Kaiken avain on kuitenkin tieto: ilman tietoa yhdenvertaisuuden nykytilasta emme pääse sen paremmin yhdenvertaisiin vaikutuksiin kuin vaikuttavuuteenkaan. IVA-prosessi on yksi keino sekä tiedon katvealueiden tunnistamiseksi että yhdenvertaisuutta koskevien tavoitteidemme toteuttamiseksi: jotta todellakin me kaikki voisimme hyvin.

Kirjoitus on osa Puhetta vaikuttavuudesta -blogisarjaa.

Puhetta vaikuttavuudesta -sarjassa keskitytään THL:n toiminnan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Kirjoituksissa tarkastellaan vaikuttavuuteen liittyviä haasteita sekä esitellään vaikuttavuudessa saavutettuja onnistumisia.