Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tavoitteena on tasavertaiset, helposti saatavilla olevat ja asiakkaan tarpeita vastaavat integroidut palvelukokonaisuudet. Samat tavoitteet ovat tärkeitä myös lasten ja nuorten peruspalveluissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Siksi opiskeluhuolto tarvitsee oman ”pikku-sotensa”. Kunnissa eri hallinnonaloilla järjestetyt opiskeluhuoltopalvelut tulee siirtää kokonaisuudessaan maakuntien järjestämisvastuulle ja palvelut on sovitettava yhteen.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tilaisuuksissa on kuultu nuorten palautteita kouluilla tarjottavista opiskeluhuoltopalveluista eli kouluterveydenhuollosta sekä kuraattorin ja psykologin palveluista. Nuorten palaute on suoraa ja selkeää.

Nuoret näkevät opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöiden piiloutuvan titteleidensä taakse ja määrittävän tarkasti, mitä tekevät ja hoitavat. Vastuuta ja asioita siirretään toiselta toisille, työntekijät ovat vaikeasti tavoitettavia ja odottelu ovien takana käytävällä leimaa avun tarvitsijan. Oppilaat kertovat samoista epäkohdista, jotka ovat tuttuja muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa: palveluita on vaikea saada, ne ovat pirstoutuneet ja luukulta ohjataan toiselle.

Tiimi auttaa

Sote-uudistus on loistava mahdollisuus ratkaista nuorten esiintuomia epäkohtia.  Tällä hetkellä kukin palvelu pyörittää koululla ’omaa kioskiaan’: kouluterveydenhuolto yhtä, kuraattori toista ja psykologi kolmatta. Yhteisestä terveen ja hyvinvoivan oppilaan tavoitteesta huolimatta kioskeilla on omat osin salatut kanta-asiakkaansa, oma kirjanpitonsa, omat muista riippumattomat aukioloaikansa, osin päällekkäiset palvelut ja oma markkinointi.

Miten oppilas voisi löytää oikealle luukulle, jos mieliala on matala? Yksi kioski tarjoaa apua psyykkisiin ongelmiin ja masennukseen, toinen mielialaan ja itsetuntemukseen ja kolmas sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen.

Maakunnan järjestämät ja palvelulaitoksessaan tuottamat opiskeluhuoltopalvelut antavat mahdollisuuden tarjota palveluja yhtenä kokonaisuutena. Opiskeluhuollon lääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi voisivat toimia yhtenä monialaisena tiiminä ja palvelut tarjottaisiin yhdeltä luukulta. Tiimityössä se, joka ensimmäisenä kohtaa oppilaan huolen tai ongelman, ryhtyisi viemään asiaa eteenpäin tiiviissä yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa.

Jokaisella ammattilaisella on tiimissä oma osaamisalueensa, eivätkä kaikki oppilaat tarvitse koko tiimin asiantuntemusta. Tiimityö on kuitenkin tärkeää psykososiaalisissa ja psyykkisissä pulmissa, joihin lapset ja nuoret nykyisin tarvitsevat tavallisimmin apua. Yhteisesti johdettu kokonaisuus voisi kenties ottaa käyttöön yhteiset, työtä sujuvoittavat potilas- ja asiakasasiakirjat. Näinhän on jo lasten- tai nuorisopsykiatrian monialaisissa tiimeissä.

Walk in!

Koulussa yhdestä paikasta tavoitettava monialainen tiimi voisi toimia kuten nuorten Walk in -poliklinikat. Terveystarkastusten, seurantakäyntien, oppimis-, mielenterveys- ja kaveripulmien ym. selvittelyn lisäksi voitaisiin hoitaa seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn liittyviä asioita sekä tarjota perustason sairaanhoitoa. Sinne olisi myös helppo tuoda erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden tukea.

Toimintaa voitaisiin säännöllisesti arvioida ja kehittää yhdessä lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. Monen nuoren kaipaamat kesäajan palvelut olisi mahdollista järjestää eri koulujen toimipisteissä lomia vuorottelemalla.

Opiskeluhuoltopalvelut osaksi sotea

Opiskeluhuoltopalvelujen tärkeä työtehtävä on yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kouluissa ja oppilaitoksissa. Kokemus osoittaa tämän onnistuvan hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollossa järjestetyissä kuraattori- ja psykologipalveluissa, esimerkiksi sopimalla työajasta tietty osuus yhteisölliseen työhön.  Perusopetuksen TEA- tiedonkeruun mukaan sekä sivistystoimen että sosiaali- ja terveystoimen kuraattorit käyttävät työajastaan yhtä suuren osan yhteisölliseen työhön.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen jääminen kuntien järjestettäväksi asettaisi erityisesti pienet kunnat hankalaan asemaan ja todennäköisesti lisäisi alueellista epätasa-arvoa palvelujen saatavuudessa.  Nykyisellään pienistä kunnista yli neljännes järjestää kuraattoripalvelut ja yli puolet psykologipalvelut sosiaali- ja terveystoimessa.

Rehtorin toimiminen kuraattorien ja psykologien esimiehenä olisi ristiriitaista tilanteessa, jossa koululla on vaikeuksia ottaa huomioon em. ammattilaisen tunnistamat oppilaan yksilölliset tarpeet.  Eivät aikuisetkaan asioisi työterveyshuollossa, jos työnantaja olisi työterveyshuollon esimies. Lapsilla ja nuorilla on yhtälailla oikeus luottamuksellisiin ja heidän etujaan ajaviin palveluihin kuin aikuisillakin.

Miksi sote-uudistuksen hyödyt olisi varattu vain aikuisten palveluihin? Myös lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaisiin, luottamuksellisiin ja tasa-arvoisiin palveluihin. Maakunta sopisi järjestämään  integroidun, lasten ja nuorten tarpeet huomioivan opiskeluhuollon palvelukokonaisuuden heidän omassa kehitysympäristössään.

Lopetetaan siis erillisten kioskien pito opiskeluhuollon palveluissa – perustetaan yhteinen supermarket!

Lue lisää:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *