Koronaviruspandemian vuoksi Suomen hallitus on tehnyt ennennäkemättömiä ratkaisuja. Päätösten teko on vaikeaa tasapainottelua tartuntojen leviämisen estämisen ja eriarvoisuutta synnyttävien olosuhteiden välillä.

Välitön vaara: viruksen hallitsematon leviäminen.

Pidemmän aikavälin vaara: syventyvät sosioekonomiset erot.

”Koronaviruspandemia on poikkeustilanne, joka voi nopeasti lisätä eri ihmisryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.”

Poikkeustilanteet tuovat hyvin esiin sen, miten toisilla ihmisillä on enemmän aineellisia mahdollisuuksia, kykyä ja voimavaroja sopeutua uusiin olosuhteisiin.

Sen lisäksi köyhemmät ihmiset voivat myös olla alttiimpia infektioille. He eivät ehkä pysty eristäytymään etätöihin. He ovat muita alttiimpia työmarkkinoiden heilahtelulle ja kokevat todennäköisemmin työttömyyttä ja taloudellista epävarmuutta sekä välittömästi, että pidemmän ajan kuluessa.

He ovat myös useammin riskiryhmässä: sosiaalisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa olevat kärsivät muita useammin korkeasta verenpaineesta, diabeteksesta tai sydän- ja hengityselinsairauksista. Eurohealthnetin mukaan suurin osa tulevista koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista kohdistuu juuri näitä sairauksia sairastaviin ihmisiin.

Karanteeni, etäkoulu ja kontaktien välttäminen joudutaan kohtaamaan erilaisilla valmiuksilla

Sosioekonomiset erot terveydessä johtuvat monista eri tekijöistä. Kaikilla lapsilla ei esimerkiksi ole vanhempia, jotka voivat ohjata etäkoulun tehtävissä, ei rauhallista työskentelytilaa tai lämmintä ruokaa etäkoulupäivän aikana tai kaikkia tietoteknisiä välineitä tai valmiuksia tehtävien vastaanottamiseen ja etäopetukseen osallistumiseen.

Samoin työikäisillä on erilaiset valmiudet kohdata kotikaranteeni. Monia palvelualan ja tuotantolaitosten työntekijöitä tai esimerkiksi koulunkäyntiavustajia on jo lomautettu ja irtisanomiset ovat toteutumassa.

Sosiaalisessa mediassa puhutaan koronakiloista, joita alkaa kertyä, kun liikutaan vähemmän ja ehkä syödään enemmän lohturuokaa tai tehdään epäterveellisempiä ruokavalintoja.

Monilla ikääntyvillä ei ole tietoteknistä osaamista tai välineitä pitää yhteyttä ystäviinsä tai sukulaisiinsa.  Osa jo ennestään yksinäisyyttä kokevista ikääntyvistä voi nyt jäädä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

Yhteistä kaikille ikäryhmille on sosiaalisten kontaktien välttäminen, pelko sairastumisesta ja liikkumisen rajoittaminen. Käytännössä sisälle eristäminen saattaa synnyttää ahdistuneisuutta ja riitoja tai jopa mielenterveyden horjumista ja päihdeongelmien kärjistymistä.

Koronaviruksen leviämisen estämistoimissa täytyy ottaa erityisesti haavoittuvien ryhmien tarpeet huomioon. Täytyy löytää ratkaisuja ruoka-avun toimittamiseen ja koulujen lämpimän ruoan ulosjakeluun. Tärkeitä ovat opettajien yhteydenotot soittamalla tai henkilökohtaisesti niille oppilaille, joilla opiskelu ei suju. Myös vertaistuen ja ohjeiden perille meno työttömäksi joutuville aikuisille ja kotiin eristetyille vanhuksille tulisi varmistaa.

Poikkeustilanne on poikinut nopeasti myös uusia toimintatapoja

Onneksi välittömiin syrjäytymisen ja sairastumisen riskeihin puututaan jo. Erilainen naapuriapu ja auttavat puhelimet helpottavat yksinäisyyttä, ahdistusta ja arkea. Yritykset tuovat ostoksia kotiin entistä useammin.

Kunnilla on jo erilaisia uusia ratkaisuja kotiin tuotavista palveluista, vertaistuki- ja keskusteluavusta. Kunnat organisoivat esimerkiksi palveluohjausta erityisesti heikossa sosiaalisessa asemassa oleville lapsiperheille tai monikielisen tiedon välittämistä. Esimerkkejä kertyy koko ajan lisää.

Välittömän tartuntavaaran väistyttyä on nopeasti puututtava kohonneisiin kroonisten tautien riskeihin ja autettava syrjään jääneitä ja tuen tarpeessa olevia.

Vaikka poikkeustilanteissa on tehtävä rankkoja rajoituksia ja toimia, jotka todennäköisesti lisäävät ihmisryhmien välisiä terveyseroja, on samalla kaikin keinoin pyrittävä tunnistamaan, vähentämään ja korjaamaan eriarvoisuutta lisääviä kehityskulkuja.

Lue lisää

Esimerkkejä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamistoimista

Esimerkkejä kuntien toimista koronaviruksen aiheuttaman eristyksen haittojen lieventämisestä

EuroHealthNet (2020) WHAT COVID-19 IS TEACHING US ABOUT INEQUALITY AND THE SUSTAINABILITY OF OUR HEALTH SYSTEMS

Terveyden tasa-arvoa yhteiseurooppalaisin voimin / Joint Action: Health Equity Europe

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *