Vietämme parhaillaan maailmanlaajuista lapsen oikeuksien viikkoa. Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Lapsen hyvä ja arvostava kohtelu on yhdenvertaisuutta, kuulluksi tulemista sekä mahdollisuutta osallistua ja kuulua yhteisöön.

Taidetoiminta on osallisuuden ja yhteisöllisyyden ytimessä. Siksi taidetoimintaa tulisi hyödyntää paljon nykyistä laajemmin varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten toiminnassa niin pedagogisena välineenä kuin itseisarvoisena, hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta lisäävänä elementtinä.

Luovuuden ja taiteellisen toiminnan vahvistaminen kouluyhteisöissä auttaa lasta ja nuorta kohti henkilökohtaisen taidesuhteen syntymistä. Liekki ei synny ilman kipinää.

Koronapandemia on heikentänyt lasten ja nuorten hyvinvointia

Koronapandemian vaikutukset ovat kärjistyneet oppimisvajeen pohtimiseen. Erityinen huoli on kasvanut niistä lapsista ja nuorista, joilla on ollut haasteita tai oppimisen vaikeuksia jo ennen pandemia-aikaa.

Pandemia on heikentänyt lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokonaistilannetta. Etäopetus ja harrastustoiminnan rajoitukset ovat eristäneet lapsia ja nuoria vertaissuhteista. Yksinäisyyttä ja arjen hallinnan ongelmia on ollut aiempaa enemmän.

Viimeisimmän Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Erityisesti tytöt ovat kärsineet tilanteesta, sillä miltei kolmannes tytöistä oli kyselyn mukaan kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Nämä koronapandemian aiheuttamat haitalliset kokemukset voivat näkyä terveydessä ja hyvinvoinnissa vielä pitkään.

Nyt tulee ottaa käyttöön kaikki keinot, joilla voidaan rakentaa yhteisöllistä, jokaisen voimavarat ja kyvyt huomioon ottavaa toimintakulttuuria lasten ja nuorten arkiympäristöissä, kouluissa ja harrastuksissa.

Taide edistää kouluyhteisöön sitoutumista

Sitouttavan kouluyhteisötyön malli on yksi tämän hallituskauden aikana toteutettavista opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) pilottihankkeista. Pilottitoiminnan yhtenä tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevia sekä löytää uusia toimintatapoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten kiinnittymistä kouluyhteisöön, opetukseen sekä yhteisölliseen opiskeluhuollon toimintaan. Taidetoimintaa lisäämällä annetaan eväitä paremmin sitouttavaan kouluyhteisöön.

WHO Euroopan aluetoimiston vuonna 2019 julkaisema kulttuurihyvinvointiraportti on laajin tähän mennessä tehty kartoitus taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportin mukaan taidetoiminta voi vähentää muun muassa yksinäisyyttä ja edistää sosiaalista sitoutumista. Kouluympäristössä taidetoiminnan on todettu vähentävän käyttäytymisongelmia, kiusaamista ja tukevan oppimista.  

Esimerkiksi Turussa aloitettiin OKM:n tukemana jo vuonna 2015 koulutaiteilijatoiminta, jossa eri taidealan ammattilaiset antavat taideopetusta eri oppiaineissa. Toiminnan on nähty tukevan hyvin ilmiöpohjaista oppimista ja lisäävän oppilaiden yhteisöllisyyden kokemuksia.  Tämän kaltaisen toiminnan lisääminen edellyttää taiteilijoiden, taideopettajien ja luokanopettajien yhteistoiminnan vahvistamista ja resurssointia.

Taidekasvatusta kouluihin etsivällä ja läpäisevällä otteella

Taideyliopiston koordinoima, taiteen tutkimuksen hanke ArtsEqual julkaisi lokakuussa 2021 raportin, jonka mukaan taidekasvatustyötä voitaisiin nykyistä enemmän tehdä myös etsivällä otteella mennen sinne, missä toiminnan kohderyhmä jo on – esimerkiksi kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Taidetoiminta kouluissa voi parhaimmillaan tarjota nuorille työkaluja, joilla he voivat omaa identiteettiään suojaavalla tavalla ilmaista esimerkiksi koronapandemian aikana kasautuneita kokemuksia ja tuntoja.

Taiteelliseen ilmaisuun kannustaminen voisi olla kouluissa eri toimintoihin kutoutuva kantava voima, ei vain irrallinen oppiaine. Taideaineita sekä taidetta hyödyttävää pedagogiikkaa tulisi vahvistaa myös varhaiskasvatus-, perusopetus- ja luokanopettajakoulutuksessa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa esimerkiksi ilmiöoppiminen, jolla toteutetaan eri oppiaineiden yhteistyötä, luo hyvän mahdollisuuden taiteen hyödyntämiseen kokonaisvaltaisena pedagogisena otteena.

Taide voimaannuttaa ja motivoi, lisää luovuutta ja yhdistää. Taide kuuluu kaikille -periaatteen mukaisesti taiteen tarjoamia mahdollisuuksia tulisi hyödyntää opetuksessa enemmän.

Lue lisää

Tutustu ”ArtsEqual: Tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana” -raporttiin. (saavutettava pdf)

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *