Työttömien terveystarkastukset kuuluvat kaikille työttömille ja niiden hyöty on parhaimmillaan, kun ne on kiinnitetty muihin työttömän työkyvyn tuen ja työllistämisen palveluihin. Terveystarkastukset ovat lakisääteinen palvelu, josta hyvinvointialueet vastaavat. Terveystarkastusten avulla tuetaan terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä edistetään tarpeen mukaista hoitoon pääsyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) tukevat työttömien terveystarkastuksien kehittämistyötä kansallisesti vuosina 2022–2024 osana Kestävän kasvun ohjelmaa ja Työkykyohjelman laajentamista.

Mitä kansallisessa kehittämistyössä on tehty?

Kehittämistyön ytimessä on työttömien terveyspalveluja tuottavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koottu verkosto. Ammattilaisverkostossa on tällä hetkellä 350 jäsentä. Ammattilaisverkoston tavoitteena on tukea keskinäistä vertaisoppimista ja vertaistiedonvaihtoa, kartoittaa yhdessä kehittämistarpeita ja tutkia käytännön toteutusmalleja sekä rakentaa ammattilaisten kanssa yhteisiä suosituksia työttömän terveystarkastukseen liittyen. Työskentely tapahtuu virtuaalisissa työpajoissa ja sähköisessä yhteistyötilassa. Verkoston tapaamisia suunnitellaan THLn, TTLn, Työttömien keskusjärjestö ry:n ja Terveydenhoitajaliiton asiantuntijoiden yhteistyössä. Ammattilaiset voivat liittyä verkostoon Innokylässä, linkki tämän blogin alareunassa.

Työttömän terveydenhoitajat toimivat monialaisesti

Osana kehittämistyötä tutkimuslaitokset haastattelivat tarkemmin 23 terveydenhoitajaa eri puolilta Suomea. Haastattelujen tulokset julkaistiin tutkimuksesta tiiviisti sarjassa. Terveydenhoitajat toimivat usein linkkinä monialaisessa yhteistyössä, kun näkökulmana on terveydentila, työ- ja toimintakyky ja kuntoutustarve. He kokivat, että moniammatillinen ja monialainen yhteistyö laajentaa ammattilaisten näkökulmaa ja antaa keinoja edistää asiakkaan hyvinvointia ja työllistymiskykyä. Yhteistyö edellyttää toimivaa vuoropuhelua ja sujuvaa tietojen vaihtoa ammattilaisten välillä.

Terveydenhoitajien mukaan moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä on olennaista huomioida asiakkaan oma toimijuus ja asiakkaan asioiden sensitiivisyys. Asiakkaan tarpeen mukainen ohjaus terveystarkastukseen jo työttömyyden alkuvaiheessa tukee hyvinvointia ja työkykyä.

Oppaita ja tukimateriaalia palvelun toteuttajille

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kokosi poikkihallinnollisen asiantuntijatyöryhmän, joka valmisteli ohjekirjeen hyvinvointialueille. Ohjekirjeen tavoitteena on vahvistaa työttömien terveystarkastusten tarpeen tunnistamista, asiakaslähtöistä toteuttamista, laatua ja vaikuttavuutta. Uusi ohje tukee hyvinvointialueita työttömän terveystarkastuksen ja terveysneuvonnan toteuttamisessa, niihin liittyvässä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä sekä TE-palvelujen ja Kelan kanssa tehtävässä moniammatillisessa yhteistyössä. Ohje julkaistiin kesäkuussa 2023.

Kirjeen liitteenä julkaistiin myös opas työttömien terveystarkastusten toteuttajalle. Oppaan tarkoituksena on tukea ammattilaisten ja esihenkilöiden työtä hyvinvointialueilla ja muissa palvelua tuottavissa organisaatioissa sekä tukea ammattilaisten perehdytystä ja sitä kautta edistää palvelun tasalaatuisuutta eri puolilla Suomea. Opas kirjoitettiin ammattilaisverkostossa käytyjen keskustelujen ja ammattilaisille tehtyjen haastattelujen pohjalta.

Rakenteisen kirjaamisen tietosisältö määriteltiin monisektorisessa yhteistyössä vuosien 2021–2022 aikana. Työttömän terveystarkastuksen kirjaamisen opas valmistui keväällä 2023. Sen tavoitteena on ohjeistaa ja yhtenäistää kirjaamiskäytäntöjä eri puolilla maata. Oppaaseen on sisällytetty keskeinen rakenteisesti kirjattava tieto, lisäksi mukana on tietoa valtakunnallisesta tilasto- ja rekisteritoiminnan tiedonkeruusta.

Miten kehittämistyö etenee?

Kehittämistyö on nyt puolessa välissä. Työ jatkuu ammattialisten työpajoissa, opastekstin päivittämisenä sekä tutkimusosuuden eteenpäin viemisenä. Syksyllä 2023 haastatellaan tarkemmin muutamilla hyvinvointialueilla työttömien terveystarkastuksista vastuussa olevia esihenkilöitä sekä yhteistyötahoja sosiaalitoimessa ja TE- toimistoissa. Lisäksi jatketaan indikaattoriseurantaa työttömien terveystarkastusten toteutumisesta sekä tiivistetään yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa työttömien terveystarkastuksista tiedottamisen osalta.

Lue lisää:

Liity ammattilaisverkostoon:

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto (Innokylä)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *