Joka neljäs lapsiperhe kärsisi sunnuntailisien leikkaamisesta

Hallitus kaavailee vuorotyötä tekevien palkansaajien sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkaamista pakottavalla lainsäädännöllä. THL:n Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 -tutkimuksen mukaan sunnuntailisien leikkausten toteutuminen kaventaisi joka neljännen lapsiperheen toimeentuloa. Äitien palkkapussia leikattaisiin useammin kuin isien.

Jo nyt kahdella viidestä lapsiperheestä on toimeentulo-ongelmia. Vuorotyötä tekevillä vanhemmilla toimeentulo-ongelmia on useammin kuin päivätyössä olevilla.

Äidit tekevät vuorotyötä useammin kuin isät

Joka neljännessä lapsiperheessä jompikumpi tai kumpikin vanhemmista tekee muuta kuin säännöllistä päivätyötä. Lapsiperhekyselyyn syksyllä 2012 vastanneista äideistä vuorotyössä oli vajaa viidennes ja lisäksi pieni osa äideistä teki säännöllistä aamu-, ilta-, yö- tai viikonlopputyötä. Avo- tai avioliitossa olevien äitien ja yksinhuoltajaäitien välillä ei ole juuri eroa työajoissa: myös yksinhuoltajaäideistä viidennes teki vuorotyötä tai aamu-, ilta-, yö- tai viikonlopputyötä. (Vuorotyötä… 2015.)

Isät ovat vuorotyössä harvemmin (13 %) kuin äidit. Säännöllistä aamu-, ilta-, yö- tai viikonlopputyötä kaikista isistä tekee lisäksi neljä prosenttia samoin kuin äideistäkin. Ilman puolisoa asuvat isät puolestaan tekevät muita isiä harvemmin päivätyötä ja muita isiä useammin säännöllistä aamu-, ilta-, yö- tai viikonlopputyötä.

Ylitöitä lapsiperheiden vanhemmat tekevät yleisemmin ilman korvausta tai vapaana saatavaa kuin rahallista korvausta vastaan. Rahallista korvausta vastaan ylitöitä teki viikoittain noin 7 % lapsiperheiden äideistä sekä 11 % alle kouluikäisten ja 15 % kouluikäisten lasten isistä. Kaikkiaan yli kolmasosa äideistä ja lähes puolet isistä teki ylitöitä joka viikko. (Salmi & Lammi-Taskula 2014.)

Vuorotyötä tekevien perheillä useammin toimeentulo-ongelmia

Lapsiperheiden hyvinvointi -tutkimus kertoo, että jo nyt kahdella viidestä lapsiperheestä on eriasteisia hankaluuksia saada tulot riittämään menoihin; yhdelle kymmenestä perheestä menoista selviytyminen on hyvin vaikeaa. Eniten ongelmia on yksinhuoltajilla, joista yli viidenneksellä toimeentulo on erittäin hankalaa. Myös monilapsisilla perheillä on keskimääräistä useammin vaikeuksia kattaa menot tuloilla. (Salmi ym. 2014; Toimeentulo… 2014.)

Vuorotyötä tekevillä vanhemmilla on päivätyössä olevia useammin kokemuksia siitä, että tulot eivät riitä kattamaan perheen menoja. Vanhemmilta kysyttiin myös, onko perheillä halutessaan varaa hankkia vaatteita, huonekaluja ja kodinkoneita tai tehdä lomamatka vuosittain. Vuorotyötä tai säännöllistä aamu-, ilta-, yö- tai viikonlopputyötä tekevillä vanhemmilla on päivätyössä olevia harvemmin varaa käyttää rahaa näihin tarpeisiin. (Vuorotyötä… 2015.)

Toimeentulon ongelmat heijastuvat vanhempien keskinäiseen suhteeseen ja vanhemmuuteen ja sitä kautta lasten hyvinvointiin (Leinonen 2004). Toimeentulon ongelmat heikentävät äitien voimavaroja enemmän kuin isien (Lammi-Taskula & Salmi 2014). Kun äidit tekevät vuorotyötä yleisemmin kuin isät, sunnuntailisien leikkaaminen heikentäisi erityisesti äitien toimeentuloa ja voimavaroja.

Lisien leikkaus kohdistuisi naisiin ja nuoriin

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuorotyö on palkansaajanaisilla yleisempää kuin miehillä: naisista 23 % tekee vuorotyötä tai säännöllistä ilta- tai yötyötä, miehistä puolestaan 18 %.

Vuorotyö on keskimääräistä yleisempää alemmilla toimihenkilöillä (26 %) ja työntekijöillä (27 %) ja nuorilla palkansaajilla: alle 25-vuotiaista jopa 40 % on vuorotyössä. Myös sunnuntaityötä alle 25-vuotiaat tekevät selvästi useammin (20 %) kuin palkansaajat keskimäärin (naiset 13 % ja miehet 12 %). (Sutela & Lehto 2014.) Näin ollen sunnuntailisien leikkaaminen kohdistuisi erityisesti naisiin, alempiin toimihenkilöihin ja nuoriin.

Parin viime vuosikymmenen aikana päivätyötä tekevien osuus kaikista palkansaajista on pienentynyt ja vuorotyön tekeminen on yleistynyt. Lapsiperheiden vanhemmista vuorotyötä teki vuoden 2012 lapsiperhekyselyssä sama osuus kuin vuoden 2006 kyselyssä ja vuoden 2005 työvoimatutkimuksessa eli yksi viidestä äidistä ja yksi kuudesta isästä (Lammi-Taskula & Salmi 2009; Hulkko 2007).

Vuorotyö yleistä pienipalkkaisilla aloilla

Vuorotyöt ovat yleisiä aloilla, joilla palkkataso on melko alhainen (vähittäiskauppa, hotelli-, ravintola- ja kahvila-ala, sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastusala, poliisit). Kaupoissa ja ravitsemusalalla myös osa-aikatyö on tavallista. Osa-aikatyötä tekevät muita enemmän pienten lasten äidit.

Perheen toimeentulo jää entistä niukemmaksi, jos osa-aikatyötä tekevän vuorotyöläisen sunnuntaityön palkka pienenee.

Lue lisää

Hulkko Laura (2007) Lasten vanhemmat ja työ. Julkaisussa Suomalainen lapsi 2007. Tilastokeskus ja Stakes, Helsinki, 249–267

Lammi-Taskula Johanna & Salmi Minna (2009) Työ, perhe ja hyvinvointi. Teoksessa Lammi-Taskula Johanna ym. (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. THL, Helsinki, 38–47

Lammi-Taskula Johanna & Salmi Minna (2014) Lapsiperheiden hyvinvointi. Teoksessa Vaarama Marja, Karvonen Sakari, Kestilä Laura, Moisio Pasi & Muuri Anu (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2014. THL, Helsinki, 144–159

Leinonen Jenni (2004) Families in Struggle – Child Mental Health and Family Well-being in Finland During the Economic Recession of the 1990s: The Importance of Parenting. Stakes, Helsinki

Salmi Minna & Lammi-Taskula Johanna (2014) Lapsiperheiden vanhemmat työelämässä. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari (toim.): Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. THL, Helsinki, 26–35

Salmi Minna, Sauli Hannele & Lammi-Taskula Johanna (2014) Lapsiperheiden toimeentulo. Teoksessa Lammi-Taskula Johanna & Karvonen Sakari (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. THL, Helsinki 2014, 82–104

Sutela Hanna & Lehto Anna-Maija (2014) Työolojen muutokset 1977–2013. Tilastokeskus, Helsinki

Toimeentulo ja kulutus lapsiperheissä. Lapsiperhekyselyn tuloksia 2104

Vuorotyötä tehdään joka neljännessä lapsiperheessä. Lapsiperhekyselyn tuloksia 24.9.2015

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *