Lasten ja nuorten tunne yhteisöön kuulumisesta tukee hyvinvointia – lapsistrategia osallisuutta lisäämässä

Osallisuus on sitä, että kokee kuuluvansa lähiyhteisöihinsä ja yhteiskuntaan. Osallisuuteen vaikuttaa tunne, että voi vaikuttaa omiin asioihinsa ja elämäänsä, saa käyttää palveluja ja pystyy vaikuttamaan palvelujen kehittämiseen. Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat väyliä siihen, että voi kokea osallisuutta.

Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään toimivilla palveluilla ja rakenteilla. Niitä taas edistetään sisällyttämällä kaikkiin strategisiin päätöksiin lapsivaikutusten arviointi.

Palveluiden kehittäminen onnistuu ottamalla lapset ja nuoret mukaan. Osallisuuden edistäminen edellyttää lapsen ja nuoren aitoa kuulemista ja kohtaamista erilaisissa arjen ja palvelujen ympäristöissä.

Kansallisessa lapsistrategiassa lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on kaikessa mukana. Lapsistrategian avulla varmistetaan, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet toteutuvat Suomessa mahdollisimman hyvin. Sanna Marinin hallituskaudella valmisteltu ja toteutettu ensimmäinen strategian toimeenpanosuunnitelma sisälsi 30 toimenpidettä. Toteutimme THL:ssä näistä viisi. Osallisuuden edistäminen oli kaikissa vahvasti mukana, sillä kokemus osallisuudesta vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin.

Vaikuttavat toimenpiteet lisäävät osallisuutta

Tärkeä osallisuutta lisäävä tekijä on lasten ja nuorten saama riittävä tieto omista oikeuksista ja mahdollisuuksista. Toteuttamamme lasten ja nuorten lastensuojeluopas vahvistaa lastensuojelun asiakkaana olevien tietoa omista oikeuksistaan sekä oikeusturvakeinoista. Tieto voi antaa rohkeutta pyytää tarvittaessa apua ja vaatia oikeudenmukaista sekä hyvää kohtelua.

Laadimme myös verkkosivut: Vaativat erotilanteet ja eron jälkeinen väkivalta. Vanhempien erotilanteessa lapsella on oikeus tulla kuulluksi, kertoa omista mielipiteistään ja toiveistaan. Lapsen kuuleminen riitaisissa erotilanteissa on vaativa tehtävä, joka edellyttää asiantuntemusta.

Käytimme pelillistämistä selvittäessämme lasten ja nuorten kokemuksia palvelujen saavutettavuudesta. Kehitimme osallistavan korttipakan kumppanin kanssa. Pelin avulla kerättiin tietoa, jolla lisättiin ymmärrystä nuorten tarpeista ja kokemuksista. Yhteinen kokemus pelaamisesta lisäsi nuorten osallisuutta sekä palvelutietoisuutta. Menetelmää voi käyttää osana palveluiden kehittämistä.

Lasten ja nuorten mielenterveystyön vaikuttavuutta selvitimme kartoittamalla kehittämistarpeita. Tuimme myös hyviä käytäntöjä ja osaamista. Lopputuloksena syntyi vaikuttavammat mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille -toimenpidesuositus. Suositusta valmistelimme tietysti lapsia ja nuoria kuullen. Suosituksessamme otamme kantaa osallisuuden puolesta. Se tulee saada mukaan rakenteisiin, lapset ja nuoret tulee ottaa mukaan hoitokokonaisuutensa suunnitteluun ja myös palveluista tiedottamista tulee suunnitella yhdessä.

Laadimme myös tietopaketin sateenkaarilapsista ja -nuorista ammattilaisille. Tietopaketti auttaa ammattilaisia vahvistamaan osaamistaan sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaamisessa, nuorten kokemuksen ymmärtämisessä sekä heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukemisessa.

Tärkeintä on kohtaaminen

Toimenpiteet ovat esimerkki siitä, että lopulta on kyse inhimillisistä, aitoa kohtaamista korostavista työtavoista. Kuunnellaan aktiivisesti ja kunnioitetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta.

Lasten ja nuorten osallisuutta voidaan edistää monin tavoin ja hyväksi koettuja toimintatapoja on paljon. Ne ovat myös helposti saatavilla. Lasten ja nuorten kuuleminen ja mukaan ottaminen esimerkiksi palvelujen kehittämiseen ei edes ole kovin vaikeaa.

Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, mutta ennen kaikkea tarvitaan lapsia ja nuoria kuuntelevaa ja aidosti kohtaavaa toimintakulttuuria.

Blogi on osa Nuoren mielen hyvinvointi -sarjaa, jossa kerromme työstämme nuorten hyvinvoinnin eteen, sekä nostamme nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja. Tämä on sarjan ensimmäinen teksti.

Lue lisää

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *