Sosiaali- ja terveydenhuollossa on edessä valtavia muutoksia. Tavoitteena on, että sote-palvelut olisivat tulevaisuudessa aiempaa vaikuttavampia ja asiointi sujuvampaa.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paitsi työtapojen, myös tiedonkulun, tietojen kirjaamisen ja tiedolla ohjaamisen uudistamista.

Viime viikkojen koronatilanne on lisäksi osoittanut, että mitä suurempi paine järjestelmään kohdistuu, sitä sujuvampaa tiedon kulkua ja tiedolla ohjaamista tarvitaan.

Asiakkaita koskevaan tietoon ja tietorakenteisiin liittyvät uudistukset on aloitettu. Hallituksen esitys uudeksi asiakastietolaiksi vastaa tähän tarpeeseen. Tulevaisuudessa kaikki oleellinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto kerääntyy yhteen paikkaan Kanta-palveluihin.

Ammattilaisilla on asiakas- tai hoitosuhteen tai muun asiallisen syyn perusteella mahdollisuus tarkastella tietoja Kannasta. Myös asiakkaalla itsellään on tulevaisuudessa mahdollisuus tarkastella omia sosiaalihuollon tietojaan suoraan Omakannan kautta.

Laki mahdollistaa tietojen luovutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä Kannan kautta asiakkaan suostumuksella.

Asiakastietojen keruu aikuissosiaalityössä

Aikuissosiaalityössä asiakkuus alkaa, kun viranomainen saa tiedon sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta ihmisestä. Sosiaalihuollon ammattilainen arvioi asiakkaan kanssa, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista.

Arvioinnissa asiakas itse saa esittää näkemyksensä siitä, millaisia palveluita ja erityistä tukea hän tarvitsee. Lisäksi arviointi sisältää sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä ja yhteenvedon asiakkaan tilanteesta. Näiden lisäksi asiakas ja sosiaalihuollon ammattilainen arvioivat, onko tarvetta omatyöntekijälle.

Prosessissa laaditut asiakirjat kirjataan kunnan asiakastietojärjestelmään. Lisäksi ne voidaan tallentaa Kanta-palveluissa olevaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Alun perin yhdessä kunnassa kirjattuja tietoja voivat siis asiakkaan suostumuksella tulevaisuudessa hyödyntää myös muut organisaatiot tai palveluntuottajat Kannan avulla.

Kohti yhteistä asiakassuunnitelmaa?

Sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Asiakassuunnitelmaan muun muassa kootaan yhteen kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Sote-uudistuksen kokeiluhankkeissa on syytä pyrkiä jo yhteiseen eli integroituun asiakassuunnitelmaan ja suunnitelman arviointiin.

Jotta asiakassuunnitelma ja sen arviointi ovat toimivia, sosiaalityössä tarvitaan Kanta-palvelujen ohella soveltuvin osin pääsy myös Kelan ja TE-palvelujen järjestelmiin.

Työvoimapalvelut tarvitsevat puolestaan asiakkaiden tietoja Kelasta asioinnin sujuvuuden takaamiseksi.

Sosiaalihuollon asiakirjat ja tietorakenteet tukemaan saumatonta palveluprosessia

Asiakastietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä ollaan ottamassa valtakunnallisesti merkittäviä askeleita.

THL valmistelee tällä hetkellä vuonna 2021 annettavaa määräystä sosiaalihuollon asiakirjarakenteista ja tietosisällöistä, joiden tavoitteena on saavuttaa yhä toimivampi rakenne kirjaamiseen siten, että se palvelee päivittäisen asiakastyön lisäksi myös tiedolla johtamisen ja tutkimuksen tarpeita.

Tämä mahdollistaa myös sen, että tulevaisuudessa saadaan myös kansallisella tasolla paremmin tietoa sosiaalityöstä ja sen muutoksesta.

Valmistelun tueksi pyydetään sosiaalihuollon ammattilaisten ja organisaatioiden sekä tietojärjestelmätoimittajien näkemyksiä. Tämä toteutetaan kuulemisilla, jotka jatkuvat vielä tämän vuoden aikana.

Nyt on siis aika vaikuttaa sosiaalihuollon tulevaisuuteen ja siihen, miten kirjaamista ja tietoa voidaan käyttää sosiaalihuollon asiakkaan ja asiakasprosessin tukena.

Lue lisää:

Seuraa ja vaikuta – Lisätietoja kuulemiskierroksista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Helsinki: Eduskunta.

Kestilä, Laura & Karvonen, Sakari (toim.) (2019) Suomalaisten hyvinvointi. Teema 31. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

PROSOS-hanke, Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Helsinki: Eduskunta.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *