Miksi vanhemmat vievät lapsensa päivähoitoon, vaikka ovat itse kotona? Epäily vanhempien ”lusmuilusta” oli esillä julkisessa keskustelussa viime vuonna, kun Sipilän hallitus antoi kunnille mahdollisuuden rajata lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

Lastenhoidon valintoja tutkiva CHILDCARE-hanke selvitti vanhempien perusteluja lapsen osallistumiselle varhaiskasvatukseen, silloinkin kun vanhempi on kotona. Hankkeen ensimmäiset tulokset ovat luettavissa tutkimusraportista. Yksivuotiaiden lasten vanhemmille vuonna 2016 suunnattuun kyselyyn vastasi 2100 lapsen äitiä tai isää. Vastaajista 121 kertoi lapsen osallistuvan varhaiskasvatukseen vanhemman ollessa kotona.

Kun lapsi tai vanhempi tarvitsee tukea

Lähes joka toisen lapsen vanhempi esitti perusteluksi lapsen tai vanhemman tuen tarpeen tai terveydentilan. Lapsen tuen tarpeen mainitsi joka neljännen ja vanhemman tuen tarpeen lähes joka kolmannen lapsen vanhempi.

Äidin tai isän opiskelu mainittiin syyksi lähes puolessa lasten tapauksista. Hoidon maksuttomuus tai edullisuus oli syynä lähes kolmasosalla lapsista. Hoidon maksuttomuus tai edullisuus ei kuitenkaan ollut ainut syy, vaan se oli lähes aina yksi lisäsyy jonkin muun perusteen lisäksi. Runsas puolet vanhemmista mainitsi vähintään kaksi eri syystä, jotka samanaikaisesti vaikuttivat siihen, että lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen vanhemman ollessa kotona.

Muina perusteina vanhemmat kertoivat: ”vastasyntynyt sisarus, joka vaatii paljon huolenpitoa”, ”huoltajalla epäsäännöllisiä keikkatöitä”, ”huoltaja on perustamassa yritystoimintaa ja tarvitsee aikaa sen aloitukseen” sekä ”raskaus”.

Yksivuotiaiden lasten vanhempien perustelut poikkeavat Kuntaliiton vuonna 2010 päivähoidon asiakkaille viidessä kunnassa tekemän kyselyn tuloksista. Kuntaliiton kyselyn mukaan työttömyyden, perhevapaan tai muun syyn takia kotona oleville vanhemmille lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen tärkeimpiä syitä olivat kaverisuhteiden säilyttäminen sekä huoli hoitopaikan menettämisestä.

Tulosten eroa selittää osaltaan se, että Kuntaliiton kyselyyn vastasivat kaikenikäisten päivähoidossa olevien lasten vanhemmat, kun taas CHILDCARE-hankkeen kysely tehtiin yksivuotiaiden lasten vanhemmille, joille lapsen kaverisuhteet eivät ole vielä ajankohtainen asia.

Varhaiskasvatus on tukitoimi

Varhaiskasvatus voi olla merkittävä tukitoimi perheelle silloin, kun lapsella tai vanhemmalla on terveydellisiä ongelmia. Varhaiskasvatus on perinteisesti ollut myös yksi lastensuojelun tukitoimi. Kyse voi olla lapsen sosiaalisten suhteiden ja ryhmässä toimimisen tukemisesta, virikkeellisen toiminnan järjestämisestä, säännöllisen päivärytmin vahvistamisesta tai vanhemman jaksamisen tukemisesta.

Varhaiskasvatus tukee lapsiperhettä myös, jos vanhemman työtilanne on epävarma. Hoitopaikan saaminen lapselle nopeasti ei välttämättä ole helppoa, jos vanhempi saa yllättäen kutsun keikkatyöhön.

Varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen eriarvoistaa

CHILDCARE-kyselyssä kysyttiin myös, mitä mieltä vanhemmat olivat lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta? Vanhemmista noin kaksi viidesosaa piti rajoittamista oikeana. Runsas puolet puolestaan koki varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisen asettavan lapset eriarvoiseen asemaan. Jotkut vanhemmat pitivät yhtäältä päätöstä oikeana, mutta kokivat sen toisaalta lisäävän lasten eriarvoisuutta.

Tieto oman kunnan taloudellisesta tilanteesta voi lisätä vanhempien ymmärrystä varhaiskasvatusoikeuden rajoittamista kohtaan, vaikka ratkaisua pidettäisiinkin lapsen kannalta epätasa-arvoisena.

Kuntien asukkaat eriarvoisessa asemassa

Kunnat ovat tehneet erilaisia ratkaisuja rajatako lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen vai ei. Selvää on, että tämä asettaa eri kunnissa asuvat lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan.

CHILDCARE-tutkimus analysoi myös kuntien valtuustoissa käytyä keskustelua varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Siitä kirjoittavat Maiju Paanasen, Maarit Alasuutarin, Kirsti Karilan ja Anna Siippaisen kirjoittamasta blogissaan Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden keskustelut kaupunginvaltuustoissa.

Vanhemmille suunnattu kyselytutkimus toistetaan kolmen vuoden kuluttua. On kiinnostavaa nähdä, millä tavalla varhaiskasvatus tukee perheitä kun lapsi on 4-vuotias ja vanhempi on kotona.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *