Lähisuhdeväkivallan yleisyys ja haitat ovat laajasti tiedossa, mutta silti tuoreen tutkimuksen mukaan vain alle prosentti hoitoon hakeutuvista uhreista tunnistetaan terveydenhuollossa. Epäsuhta on valtava, kun samalla tiedetään, että väkivallan uhrit käyttävät terveydenhuollon palveluita jopa 80 prosenttia enemmän kuin muu väestö.

Väkivaltaa kokeneita tai sille altistuneita kohdataan myös muualla kuin terveydenhuollon palveluissa. Siksi on tärkeää, että eri alojen ammattilaisille on tarjolla koulutusta erilaisista väkivaltailmiöistä, niiden tunnistamisesta ja auttamisen poluista. Kun ammattilaisilla on riittävän varma olo siitä, miten esimerkiksi ottaa asia puheeksi, myös avun tarvitsijat voidaan tunnistaa varhemmin.

Barnahus-verkkokoulu lasten kanssa työskenteleville

Vuoden 2021 alussa julkaistun Barnahus-verkkokoulun keskeisiä teemoja ovat tunnistamiseen, turvalliseen toimimiseen ja väkivaltailmiön kohtaamiseen liittyvät teemat.

Ammattilaisilla on edelleen puutteelliset tiedot muun muassa ilmoitusvelvollisuudesta sekä siitä, miten toimia, kun epäily lapseen kohdistuvasta väkivallasta herää. Esimerkiksi 4–5-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneista rikosepäilyistä neljänneksessä ilmoituksen teki joku muu kuin se ilmoitusvelvollinen henkilö, jolle tehtävä lain mukaan olisi kuulunut.

Tutkimusten mukaan ilmoitus jätetään herkemmin tekemättä tilanteissa, joissa epäily koetaan epäselväksi tai kun ilmoitusvelvollisella on hyvä yhteistyösuhde epäillyn henkilön kanssa. Myös tiedonpuute on merkittävä taustatekijä.

Tiedon lisääminen lainsäädännöstä, ilmoitusvelvollisuudesta ja tavoista toimia ei yksinään kuitenkaan riitä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu esimerkiksi vähäisen uskon omiin vaikutusmahdollisuuksiin olevan yhteydessä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömiseen silloinkin, kun työntekijän tietopohja on vankka.

Siksi Barnahus-verkkokoulun sisällössä korostetaan myös ammattilaisten, esimerkiksi opettajan tai varhaiskasvattajan, mahdollisuuksia tukea väkivaltaa kokenutta lasta arkisissa tilanteissa, lapsen omassa kehitysympäristössä. Mukana on myös osioita, joiden tarkoitus on lisätä ammattilaisen omaa jaksamista ja antaa valmiuksia vaikeiden asioiden kohtaamiseen.

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa

Syksyllä 2021 julkaistu Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulutus on suunnattu opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Se sopii sekä opiskelijoille että nuorten parissa jo työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät opettajat ja muut ammattilaiset. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuoriin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. 

Merkittävä määrä lapsista ja nuorista altistuu väkivallan ja häirinnän eri muodoille kotona ja koulussa. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on kuitenkin pysynyt pitkään piilossa ja poissa julkisesta, poliittisesta, lainsäädännöllisestä ja kasvatuksellisesta keskustelusta.

Oppilaitosten henkilökunta on avainasemassa lasten ja nuorten kokeman väkivallan havaitsemisessa. Nuorten kohtaamaan väkivaltaan ja häirintään on kyettävä puuttumaan varhaisessa vaiheessa, mutta valmiuksia ja välineitä väkivallan käsittelemiseen on yhä puutteellisesti.

Oppiminen on tehokkainta yhdessä

Tutkimusten mukaan verkkokoulutukset toimivat tehokkaammin, jos niiden yhteyteen rakennetaan mahdollisuus dialogiin, reflektoivaan keskusteluun ja yhdessä toteutettaviin harjoituksiin. Verkkokoulujen avulla on mahdollista rakentaa yhteisöllinen oppimiskokemus, jolloin osallistujien ajatukset, tunteet, ideat ja kokemukset tulevat koko työyhteisön jaettaviksi ja jalostettaviksi.

Esimerkkinä tästä toimii Lohjan kaupunki, joka on ottanut Barnahus-verkkokoulun osaksi lapsi- ja perhepalvelujen henkilöstön koulutusohjelmaa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan, lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalityön ja perhetukikeskuksen tukipalveluiden henkilökunta suorittaa verkkokoulun viiden kuukauden aikana, jolloin työntekijöitä rohkaistaan käymään sisältöjä läpi myös tiimin ja työntekijöiden kanssa. Näin edistetään yhteisten toimintamallien löytymistä. Verkkokoulun suorittamisen jälkeen palveluprosesseja tehostetaan kuvitteellisten asiakastapausten kautta.  

Koulutus mahdollistaa väkivaltaan liittyvien käytäntöjen ja työvälineiden kehittämisen omassa työyhteisössä. Verkkokoulutukset auttavat ammattilaisia käsittelemään väkivaltaa, ehkäisemään sitä ja puuttumaan siihen rohkeasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää

Tutustu verkkokouluihin osoitteessa: www.thl.fi/verkkokoulut

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *