Elämme ajassa, jossa etsitään kuumeisesti uusia keinoja ehkäistä ja puuttua nuorten pahoinvointiin ja mielenterveyden ongelmiin, jotka ovat yleistyneet niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa.

Euroopan komissio nimesi vuonna 2021 suomalaisen Icehearts-toiminnan innovatiivisena, nuorten mielenterveyttä edistävänä toimintamallina, ja ryhtyi tukemaan sen levittämistä 19 EU:n jäsenmaahan. Malli syntyi, kun Iceheartsin ideoija Ville Turkka päätti vuonna 1996 perustaa joukkueen niille lapsille, joiden elämästä puuttui turvallinen aikuinen ja mahdollisuus osallistua säännölliseen liikuntaharrastukseen.

Icehearts toimintamalli on suomalainen sosiaalinen innovaatio

Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan keksintöä tai ideaa, palvelua, tuotetta tai toimintamallia, jolla etsitään uudenlaisia ratkaisuja niihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin tai ongelmiin, joihin perinteiset toimintatavat eivät ole auttaneet.

Maailmalla tunnetaan suomalaiset innovaatiot peruskoulusta äitiysneuvolaan ja äitiyspakkaukseen. Nyt tunnetaan myös Icehearts-toimintamalli, joka nojaa joukkueurheiluun ja rinnallakulkijuuteen.

Pitkäkestoinen tuki ja rinnallakulkijuus

Icehearts on pitkäkestoinen varhaisen tuen malli, jossa joukkueliikunnan keinoin tuetaan 6–18-vuotiaita lapsia, joilla on kasvanut riski jäädä syrjään koulunkäynnistä, harrastamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tarjota lapselle luotettava, läsnä oleva ja turvallinen aikuinen 12 vuoden ajaksi. Toimintaan osallistuu Suomessa yli 900 lasta, valtaosa poikia.

Icehearts-toiminnassa huonosti voivien lasten lähiympäristöön tuodaan luotettava, turvallinen aikuinen, Icehearts-kasvattaja. Lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua urheilujoukkueeseen ja monipuoliseen liikuntatoimintaan.

Mikä tärkeintä, kasvattaja antaa lupauksen kulkea lapsen rinnalla 12 vuoden ajan sekä tukea häntä koulunkäynnissä ja elämän siirtymätilanteissa. Kun lapsi uskaltaa luottaa, että kasvattaja ei katoa, myönteiset muutokset alkavat ilmetä.

Icehearts Europe -hanke kokoaa yhteen pilottimaat 

Euroopan Unionissa on tunnistettu suomalaisen Icehearts-toimintamallin ainutlaatuinen lähestymistapa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten mielenterveyden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn myöntämällä rahoitusta toimintamallin käyttöönottoon viidessä jäsenmaassa: Italiassa, Espanjassa, Virossa, Sloveniassa ja Tanskassa.

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa toimintamallin levittämistä myös 14 muuhun EU:n jäsenmaahan. Icehearts Europe -hanke on kolmivuotinen (2023–2025) ja rahoitus tulee EU4Health-ohjelmasta.

Uudet toimintaympäristöt tuovat mukanaan haasteita

Lupaavaakaan sosiaalista innovaatiota ei pidä ottaa käyttöön yleispätevänä keinona ratkaista yhteiskunnallista haastetta ilman, että innovaation toimintamekanismeja ja reunaehtoja tunnetaan riittävästi.

Huoli siitä, miten Icehearts-toimintamalli voidaan siirtää Suomesta muihin EU-maihin, on aiheellinen, sillä nuorten pahoinvointi, lapsiperheiden huono-osaisuus sekä palvelu- ja sosiaaliturvan tukikeinot eroavat maittain.

Icehearts Europe -hankkeessa toteutettiin systemaattinen SANA-arviointi (Situation Analysis ja Needs Assessment), jossa jo ennen toiminnan käynnistämistä kartoitettiin pilottimaittain tekijöitä, jotka vaikuttavat Icehearts-toiminnan käyttöönottoon. SANA-arviointi toteutettiin THL:n ja EuroHealthNet-verkoston yhteistyönä.

SANA-analyysi tuo näkyväksi Icehearts-toimintamallin käyttöönoton haasteet

SANA-analyysi kokosi tietoa toimintamallin kohderyhmästä ja paikallisista olosuhteista kustakin pilottimaasta. Tietoa kerättiin demografisista ja sosioekonomisista tekijöistä, sosiaaliturvasta ja kunkin maan haavoittuvassa asemassa olevista lapsista ja nuorista. Lisäksi tietoa kerättiin niistä palveluihin, kouluihin ja liikuntamahdollisuuksiin liittyvistä paikallisista tekijöistä ja olosuhteista, joiden tiedettiin vaikuttavan toimintamallin käyttöönottoon.

SANA-arviointi teki näkyväksi uuden toimintamallin käyttöönoton haasteet. Esimerkiksi Iceheartsin toiminnan yksi perusperiaate on se, että lapselle tarjotaan tiivistä tukea koulunkäyntiin.

Suomessa Icehearts-kasvattaja voi sovitusti toimia koulun tiloissa, tukea lasta tarvittaessa luokassa ja läksyjen teossa. Esimerkiksi Virossa ja Espanjassa vastaavanlaista pääsyä kouluihin tiloihin ei ole. SANA-arviointi nosti näkyviin maiden väliset kulttuurierot sekä näistä johtuvat toimintamallin soveltamistarpeet.

Suomalaisesta innovaatiosta vaikuttavaksi toiminnaksi Euroopassa

Vaikka SANA-arviointi ei vielä itsessään ratkaise implementaatioon liittyvää siirrettävyyden kysymystä, auttaa se ennakoimaan niitä haasteita ja kysymyksiä, joihin tulee tarttua, jotta haavoittuvassa asemassa olevia lapsia voidaan tukea Icehearts-toimintamallin ydinperiaatteiden mukaisesti – yksilöllisesti ja pitkäkestoisesti sekä liikunnan keinoin yhteistyössä perheiden, koulun ja palvelujen kanssa.

Kysymys on viime kädessä sosiaalisen innovaation systeemisestä luonteesta. Ollakseen vaikuttavaa toiminnan tulee kytkeytyä kunkin maan omiin palvelu- ja tukijärjestelmiin. Seuraavat vuodet tulevat näyttämään, kuinka Icehearts toimintamalli saadaan otettua käyttöön hyvinkin erilaisiin Euroopan maihin.

Lue lisää:

Icehearts Europe
Icehearts Europe (THL)
Icehearts ry – Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *