Neuvolan ja kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa keskustellaan vanhempien kanssa perheen arjen kuulumisista ja mahdollisista tuen tarpeista. Terveydenhoitajien ja lääkäreiden kokemuksen mukaan laajat terveystarkastukset mahdollistavat paneutumisen perheen tilanteeseen, mikä edistää tuen tarpeiden tunnistamista ajoissa ja tuen tarjoamista.

Tuen tarve liittyy perheissä vanhempien jaksamiseen, parisuhteen toimivuuteen ja perheen vuorovaikutukseen. Lisäksi eri ikäryhmien palveluissa voidaan havaita myös lapsen ikävaiheen mukaisia perheen tuen tarpeita.

Raskauden aikana korostuvat vanhempien fyysisen ja psyykkisen terveyden kysymykset ja pulmat sekä riittävä tukiverkosto, tietävät äitiysneuvoloiden terveydenhoitajat ja lääkärit.

Lastenneuvoloissa tiedetään, että lapsiperheet tarvitsevat tukea arjen hallintaan ja arkirytmin löytämiseen sekä tukiverkoston ja tuensaannin turvaamiseen, kasvatuskäytäntöihin ja perheen yhteisen ajan löytämiseen.

Lääkäreiden mukaan laajoissa terveystarkastuksissa tulee esille parisuhteen toimivuuteen ja perheen vuorovaikutukseen liittyviä tuen tarpeita, terveydenhoitajien mukaan kasvatuskäytäntöihin ja perheen yhteiseen aikaan liittyvät tuen tarpeet.

Kouluikäisten lasten perheissä tavallisimmin tukea tarvitaan perheiden arjen hallintaan ja arkirytmiin sekä riittävään perheen yhteisen aikaan. Myös television katselun ja sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan sekä nettipelaamisen hallintaan tarvitaan tukea.

Neuvolat ja kouluterveydenhuolto tukevat

Neuvolat ja kouluterveydenhuolto pystyvät tunnistamaan varhain tuen tarpeet.  Käytännössä kaikki vanhemmat tarvitsevat ja hyötyvät vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta eri perhevaiheissa.

Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annettu tieto, keskustelu ja vertaistuki lisäävät vanhempien voimavaroja ja helpottavat pärjäämistä. Ne voivat auttaa vanhempia jaksamaan ja ehkäistä uupumista, joka heijastuu sekä vanhemmuuteen että parisuhteeseen ja niiden kautta lapsen terveyteen ja hyvinvointiin.

Läheisillä ja muulla tukiverkostolla on suuri merkitys yhden vanhemman perheissä, mutta myös kahden vanhemman perheessä tarvitaan tukiverkostoa orastavien uupumuksen merkkien näkyessä.

Laajoissa terveystarkastuksissa pystytään kohdentamaan tiedollista ja emotionaalista tukea perheille heidän tarpeidensa mukaisesti järjestämällä esimerkiksi lisäkäyntejä neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Lisäksi voidaan tarjota esimerkiksi perhetyöntekijän tukea kotiin ja ohjata perheitä vertaistuen tai muun tuen piiriin.

Suurimmalle osalle vanhemmista neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saatu tieto ja tuki on riittävää. Osa perheistä hyötyy esimerkiksi kolmannen sektorin tarjoamista digitaalisista vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluista ja muusta vertaistuesta. Osa vanhemmista tarvitsee kasvatus- ja perheneuvolan tai sosiaalitoimen apua.

Kohti koko perheen palveluja

Vanhempien terveys ja hyvinvointi – mukaan lukien toimiva vanhemmuus ja parisuhde – ovat monen eri asian summa. Siksi koko perheen tukemiseen kannattaa valjastaa moni eri toimija.

Hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) korostetaan koko perheen tuen vahvistamista neuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluissa.  Samalla haetaan vaikuttavia menetelmiä käytettäväksi peruspalveluissa.

Lasten terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoistuminen käynnistyy varhain, jo raskausaikana. Siksi kaikki perheet tavoittavien peruspalvelujen tuki on ensiarvoisen tärkeää. Vanhemmat ja etenkin lapset hyötyvät perheen tuen tarpeiden varhaisesta tunnistamisesta ja oikea-aikaisesta, räätälöidystä tuesta.

Perheen voimavaroilla ja erityisesti vanhempien kokemuksella pärjäämisestä on suora yhteys jaksamiseen. Kun vanhemmat kokevat voimavaransa hyviksi, he myös tavallisesti kokevat pärjäävänsä uudessa ja ajoittain kuormittavassakin tilanteessa. Perustason palveluissa tarjottava tuki on kaikille sopivan arkista, konkreettista ja leimaamatonta ottaa vastaan.

Suomen satavuotisjuhlallisuuksiin liittyen Pentti Arajärvi ja Maria Kaisa Aula ovat tehneet ehdotuksen kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelmanperustamisesta tukemaan lasten turvallista kasvua, edistämään mielenterveyttä sekä vähentämään lasten eriarvoistumista.

Eduskunnalle jätetty ehdotus kansallisesta vanhemmuuden tuen ohjelmasta on erittäin kannatettava. Vanhemmuuden tukeminen on tärkeää kaikissa perheen elämänvaiheissa ja perhemuodoissa.

Mielestämme niissä perheissä, joissa on kaksi vanhempaa, tulisi vanhemmuuden tukeen sisällyttää myös parisuhteen tuki. Kahden vanhemman perheessä parisuhteen toimivuus vaikuttaa vanhempien hyvinvointiin ja samalla lisää tai heikentää vanhemmuuden voimavaroja. Lapsen vointiin parisuhteen toimivuus vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti vanhempien voimavarojen kautta. Ehdotammekin, että kansallinen ohjelma sisältäisi vanhemmuuden tuen lisäksi selkeitä toimenpiteitä vanhempien parisuhteen tukemiseen peruspalveluissa.

Lue lisää:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *